desc_cabecera-1.jpg

Costes pel Canvi


Què és Costes pel Canvi

COSTES PEL CANVI és un projecte per donar a conèixer a la societat de les Illes Balears les conclusions del treball realitzat pel SOCIB en col·laboració amb investigadors de la UIB i de l'IMEDEA sobre l'exposició, vulnerabilitat i risc d'inundacions del litoral associat a les platges arenoses de les Illes Balears.

 

Aquest procés necessitarà debat polític i social, i un elevat consens ciutadà per la importància econòmica i social de les mesures que s’adoptin i el pressupost elevat que s’haurà de dedicar a aquestes qüestions.

desc_iStock-1137828702.jpg

Els orígens de Costes pel Canvi: PIMA ADAPTA COSTAS Illes Balears

El Govern de les Illes Balears (GOIB), concretament la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, va firmar un conveni l'any 2018 amb la infraestructura Científica i Tècnica Singular SOCIB (Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears, per analitzar els impactes i el risc associat a l’ascens del nivell marí i als esdeveniments marins extrems atenent als escenaris de l’IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change, en català, Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic). Aquest treball científic ajudarà a la planificació de mesures d'adaptació als efectes del canvi climàtic en les zones costaneres de les Illes Balears.

 

El finançament per desenvolupar aquesta iniciativa sorgeix del Pla d'impuls del medi ambient (PIMA) del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (actual Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic). La Conferència sectorial de Medi Ambient aprova, el 24 de juliol de 2017, el ‘PIMA Adapta Costas CCAA 2017’, on es proposa una transferència de crèdit a  les Comunitats Autònomes per realitzar diferents treballs entre els que s'inclou un Informe de riscos a la costa davant el canvi climàtic a nivell de Comunitat Autònoma per avaluar la vulnerabilitat i l’exposició d'actius naturals i socioeconòmics. Aquesta transferència de crèdit es va aprovar definitivament per Acord del Consell de Ministres d'1 de setembre de 2017.

 

La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, com a òrgan competent, entre altres matèries, en temes de canvi climàtic, ha estat l’encarregat de coordinar el desenvolupament de les actuacions que s'han de dur a terme a les Illes Balears. Així, va signar el conveni esmentat i ha impulsat la redacció dels plans d'adaptació, concretament, el d'Adaptació al canvi climàtic dels Ports de les Illes Balears i el d'Adaptació al canvi climàtic de les carreteres dels consells insulars que es troben en el domini públic marítimoterrestre.

Els resultats

Els resultats del PIMA Adapta Costes es poden consultar en el següent enllaç: Pàgina Web

Entre els resultats es troben: 

Per a la comunicació d'aquests resultats a la població y als actors interessats, es van preparar una sèrie de missatges que resumeixen els reptes de futur per adaptar les nostres costes al canvi climàtic. 

desc_img-1.jpg