Torna

Comissió d'ètica pública

Normativa:

A) Autonòmica

- Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

- Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears

- Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

- Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016, pel qual s’aprova el Codi ètic del Govern de les Illes Balears (publicat al BOIB núm. 62/2016, de 17 de maig)

- Acord del Consell de Govern de 10 de febrer de 2017, pel qual es crea la Comissió d'Ètica Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en endavant, la CEP) com a òrgan d'assessorament per al compliment de les normes contingudes en aquest Codi, la qual s'adscriu a la Conselleria de Presidència.

Acord del Consell de Govern de 29 de març de 2021 pel qual es modifica l’apartat sisè de l’annex I de l’Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 pel qual s’aprova el Codi ètic del Govern de les Illes Balears

B) Estatal

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

- Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l’Administració General de l’Estat

C) Europea

- Informe del Comitè sobre les Normes de Conducta en la Vida Pública (Lord Nolan) presentat davant el Parlamento Europeu en el mes de maig de 1995.

- Codi Europeu de Conducta per a la integritat política dels representants locals electes (1999).

- Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu (2016/C013/11), de 15/01/2016, relatiu a “Combatre la corrupció a la UE: afrontar les preocupacions de les Empreses i la societat civil”.