Torna

Comissió d'ètica pública

Composició:

D'acord amb la modificació de l’apartat sisè de l’annex I del’Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 pel qual s’aprova el Codi ètic del Govern de les Illes Balears, per l'Acord del Consell de Govern de 29 de març de 2021, la CEP està formada pels membres següents:

a) La persona titular de la direcció general competent en matèria de transparència, que la presideix.

b) Una persona titular d'un càrrec amb rang de director general o assimilat adscrit a la Conselleria de Presidència, deTransparència o d'Administració Pública, que actua com a secretària.

c) Tres persones amb experiència, competència i prestigi professional contrastat en matèries relacionades amb l'ètica, el dret o lagovernança d'organitzacions, tant del sector públic com del privat, designades pel Govern de les Illes Balears, que actuen com a vocals.

per tant, actualment la CEP està formada pels membres següents:

- Presidenta: Marina Crespí Gómez, directora general de Participació, Transparència i Voluntariat

- Vocal: Francisca Bennàssar Tous

- Vocal: Joana Maria Petrus Bey

- Vocal: Bernat Riutort Serra

- Secretari: Benito  Prósper Gutiérrez