Torna

Comissió d'ètica pública

Funcions:

a) Impulsar la posada en marxa efectiva del Codi ètic a través de les accions i les conductes que siguin necessàries
b) Atendre les consultes formulades pels càrrecs públics i assimilats, en relació amb l'aplicació del Codi ètic
c) Plantejar recomanacions als càrrecs públics i assimilats, sobre el compliment del Codi ètic
d) Redactar l'informe anual de supervisió del compliment del Codi ètic
e) Promoure en les instàncies que correspongui els programes de difusió, formació o tallers específics que tinguin com a finalitat la millora institucional en matèria d'ètica pública
f) Crear grups de treball per a l'estudi de temes específics
g) Rebre les observacions i els suggeriments sobre el contingut del Codi
h) Formular suggeriments en relació a les propostes de reforma de Codi que impulsin els òrgans competents
i) Assessorar els òrgans competent en relació a les actuacions que hagin d'adoptar en els casos d'incompliment del Codi