Torna

Comissió d'ètica pública

Comissió d'Ètica Pública

D'acord amb l'apartat sisè del Codi Ètic del Govern de les Illes Balears i per acord del Consell de Govern de 10 de febrer de 2017, es crea la Comissió d'Ètica Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en endavant, la CEP) com a òrgan d'assessorament per al compliment de les normes contingudes en aquest Codi, la qual s'adscriu a la Conselleria de Presidència.

Normativa.jpg Composició.jpg
Funcions.jpg Funcionament.jpg
Acords.jpg Contacte.jpg

Contacte

Correu electrònic: comissioetica@caib.es
Correu postal:

Comissió d'Ètica Pública

Telèfon 971176565

Conselleria de Presidència

Passeig de Sagrera, 2

07012 Palma