Torna

Comissió d'ètica pública

Composició:

D'acord amb la modificació de l’apartat sisè de l’annex I del’Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 pel qual s’aprova el Codi ètic del Govern de les Illes Balears, per l'Acord del Consell de Govern de 29 de març de 2021, la CEP està formada pels membres següents:

a) La persona titular de la direcció general competent en matèria de transparència, que la presideix.

b) Una persona titular d'un càrrec amb rang de director general o assimilat adscrit a la Conselleria de Presidència, deTransparència o d'Administració Pública, que actua com a secretària.

c) Tres persones amb experiència, competència i prestigi professional contrastat en matèries relacionades amb l'ètica, el dret o lagovernança d'organitzacions, tant del sector públic com del privat, designades pel Govern de les Illes Balears, que actuen com a vocals.

Per tant, actualment la CEP està formada pels membres següents:

- Presidenta: Marina Crespí Gómez, directora general de Participació, Transparència i Voluntariat

- Vocal: Francisca Bennàssar Tous

- Vocal: Joana Maria Petrus Bey

- Vocal: Bernat Riutort Serra

- Secretari: Benito  Prósper Gutiérrez

Retribucions econòmiques

Els membres de la Comissió ètica no perceben cap retribució per l’exercici de les seves funcions, sense perjudici del dret, per part de les persones que actuen com a vocals, a percebre indemnitzacions en els termes que estableix el Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears (articles 21, 22 i 30 i Annex XIII)