Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Publicació en el Butlletí Oficial de les illes Balears

Publicació d'anuncis en el BOIB

Persones destinatàries

Organismes, institucions i particulars que sol·licitin la publicació d'anuncis en el BOIB

Termini per a resoldre i notificar

10 dies (article 18.3 del Decret 68/2012, de 27 de juliol)

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Secretaria General

Tràmits

X

Sol·licitud

Taxes

102 . Taxa per publicació d'anuncis n el BOIB - Mitjançant el DUI (model 046), el qual es pot emplenar a la pàgina web de l'ATIB, o altres

102 . - Banca electrònica; targeta bancària; entitats bancàries següents: Banca March, CaixaBanc, Bankia, BBVA, Colonya caixa Pollença

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Secretaria General

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió de la Secretaria del Consell de Govern

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177100 - Fax: 971176360

(mrbenitez@sgcpres.caib.es)