Torna

Renda Social Garantida

desc_icon_SolCAT.png  desc_icon_declaCAT.png desc_icon_ibanCAT.pngdesc_icon_citaCAT.png

QUAN LA PUC DEMANAR?

Quan la Unitat de Convivència no tengui dret a l’Ingrés Mínim Vital (IMV) o aquest sigui per un import inferior al barem (es complementarà l’IMV) d’acord amb les normes de capacitat econòmica. Totes aquestes persones han de tenir la Resolució de l’IMV o han d’haver passat més de 6 mesos des de la seva sol·licitud sense obtenir resposta, llevat dels casos que no existeix possibilitat de sol·licitar l’IMV.


REQUISITS QUE S’HAN DE COMPLIR:

  • Totes les persones que formen la Unitat de Convivència han d’estar empadronades en qualsevol municipi de les Illes Balears.
  • Totes les persones que formen la Unitat de Convivència han d’haver residit a les Illes Balears un mínim de 12 mesos abans de la presentació de la sol·licitud. (EXCEPCIONS: tràfic d’éssers humans o explotació sexual, víctimes de violència de gènere o menors incorporats per causa de naixement, adopció o acolliment familiar).
  • Situació de vulnerabilitat econòmica (ingressos de la Unitat de Convivència inferiors al barem actual de la renda social garantida)
  • Cap dels membres de la Unitat de convivència ha d’haver rebutjat una oferta de treball o haver causat baixa voluntària.
  • Cap dels membres de la Unitat de convivència pot ser beneficiari de l’IMV o de la RESOGA com a membre d’una altra unitat de convivència.


DOCUMENTS

Sol·licitud completa i correctament emplenada signada per totes les persones majors d’edat, que formen par de la Unitat de Convivència, juntament amb la declaració responsable correctament emplenada i signada per la persona que realitza la sol·licitud. Resolució de L’Ingrés Mínim Vital o, en el cas d’haver-hi passat més de 6 mesos sense obtenir resposta, còpia de la sol·licitud en el seu moment realitzada.

Queden exemptes de presentar la Resolució de l’IMV les persones que no poden demanar l’IMV. En el cas dels passaports, s’haurà d’acompanyar còpia del passaport, en vigor, i el certificat d’excepcionalitat firmat pel treballador social.