Torna

Renda Social Garantida

icon_SolCAT.pngicon_ibanCAT.pngicon_citaCAT.png

Per contactar amb nosaltres també ho pot fer al correu electrònic inforesoga@caib.es

Documents a aportar amb la sol·licitud

- Sol·licitud, declaració responsable i autorització de consulta de dades completada i signada. L' autorització d’accés a la informació necessària per a fer les comprovacions dels requisitsha d'estar signada per tots els membres majors de 18 anys que formen part de la unitat de convivència

- Sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital, queden exemptes de presentar la Resolució de l’IMV les persones que no poden demanar l’IMV.

- En el cas de persones sol·licitants que no disposen de DNI o NIE, s’haurà d’aportar còpia del passaport, en vigor, i el certificat d'excepcionalitat, per això han de sol·licitar als serveis socials comunitaris bàsics del seu ajuntament un certificat d'excepció de requisits de l'article 20.1a. Per tal d'aconseguir aquest certificat han de llegir detingudament, emplenar i signar la declaració jurada. firmat pel seu treballador social .

- Declaració de veracitat de dades bancàries

icon_certpassCAT.pngicon_declapassCAT.png