Torna

Renda Social Garantida

La Guia de suport de la Renda Social Garantida pretén donar suport tant a les persones destinatàries de renda social garantida (RESOGA a partir d’ara), com als i les professionals que els donen suport i orientació en el procés de sol·licitud i gestió de la prestació.


Els continguts s’estructuren en quatre capítols o blocs temàtics: aquest primer presenta el seu objectiu;
el segon ofereix informació bàsica de la RESOGA, com són els requisits d'accés, les persones que en
poden ser beneficiàries, què s'entén per conceptes bàsics com situació de vulnerabilitat econòmica o
unitat de convivència, etc; el tercer bloc suposa el gruix del document, i dona resposta a dubtes
freqüents que generen dificultats en la sol·licitud, accés i gestió de la prestació; finalment, el quart bloc
presenta els models oficials que s’han de fer servir, bé per a sol·licitar la RESOGA o bé per fer algunes
gestions concretes quan ja es percep. Per tal de descarregar els models recollits al capítol IV, només
cal anar al Sumari i prémer sobre el nom, i el vincle inserit us durà al model que busqueu.


La publicació ha estat el resultat d’un procés de consulta i treball col·laboratiu amb professionals
representants de serveis socials comunitaris de diversos ajuntaments, i una entitat d’acció social, que
ens ha permès seleccionar els continguts mes adients —i esperem que útils— per al lector o lectora. A
totes els volem agrair la seva generosa i valuosa aportació.

GUIA DE SUPORT DE LA RENDA SOCIAL GARANTIDA

Annexes

Relació de documentació

Model de sol·licitud

Consentiment per a la sol·licitud de l'IMV