Torna

Renda Social Garantida

Tenen dret a la prestació les persones en les quals concorrin les circumstàncies següents:


a) Que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica.

b) Que tenguin una resolució denegatòria, expressa o presumpta, de l'ingrés mínim vital, o bé que no el puguin sol·licitar per no complir els requisits d'accés exigibles.

c) Que, en el cas de tenir dret, el sol·licitant, o qualsevol de les persones integrants de la unitat de convivència, hagin sol·licitat els subsidis i/o prestacions per desocupació, o altres prestacions o pensions públiques, i tenguin resolució expressa o presumpta.

d) Que estiguin empadronades en qualsevol dels municipis de les Illes Balears en la data de la sol·licitud.

e) Que acreditin una residència a les Illes Balears amb un mínim de dotze mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.

f) Que la persona sol·licitant, o qualsevol de les persones integrants de la unitat de convivència, no hagi renunciat a una oferta de treball adequada, segons normativa laboral vigent, o hagi causat baixa voluntària a la seva feina, ja sigui per compte pròpia o aliena, en els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda social garantida.

g) Que la persona sol·licitant o cap membre adult de la unitat de convivència tingui deutes amb l'administració autonòmica generats a partir d'un expedient sancionador dels prevists en la secció tercera d'aquest capítol, i que suposi una infracció molt greu.

h) Que la persona sol·licitant no sigui beneficiària de la renda social garantida o de l'ingrès mínim vital com a membre d'una altra unitat de convivència.


La unitat de convivència haurà d‘estar constituïda de forma continuada durant, almenys, els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud. Aquesta previsió no s'aplica al supòsit d'unitats unipersonals.


No és necessari complir amb els dotze mesos de residència en els següents casos:

i. Les persones menors d'edat incorporades a una unitat de convivència per motius de naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment familiar permanent.

ii. Les persones víctimes de tracta d'éssers humans o explotació sexual. Aquesta condició s'acreditarà mitjançant resolució judicial o informe dels serveis socials.

iii. Les dones víctimes de violència masclista acreditada per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

iv. Quan l'absència del territori de les Illes Balears estigui motivada per causes laborals o professionals i sigui inferior a quatre mesos. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar en el moment de sol·licitar la prestació amb la documentació que s'indiqui en el formulari de sol·licitud.