Torna

Qualitat dels Serveis

3/2020

El passat dia 4 de desembre de 2020 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"la meva proposta respecte als suggeriments sol·licitats per tal de millorar els nostres serveis és la necessitat de posar unes mesures respecte a l'ús del telèfons mòbils: a les reunions d'equip, quan s'atén a un ciutadà, quan es coordinen entre 2 professionals,... S'ha passat d'un ús a un abús i això genera conflictes i retrassa molt la feina.

Un altre és la necessitat d'un major control per tal de què els professionals no fumin a aquelles zones on no es pot fer, ja que com a professionals són també referents per altres usuaris.

Lo mateix per tots aquests companys que no es posen la mascareta, tampoc quan estan amb altres companys/usuaris."

El passat dia 14 de desembre de 2020 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei de Coordinació i Producció Normativa, i al Servei de Gestió de Personal Estatutari. ambdos de l'Ib-Salut, ja que la trebalaldora fa feina per aquesta entitat.

A dia 15 de desembre de 2020 el responsable del Servei de Coordinació i Producció Normativa ens ha confirmat la recepció del suggeriment/queixa.

2/2020 (missatge anònim)

El passat dia 1 de desembre de 2020 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"A la Conselleria de Presidència (i em consta que també a altres conselleries) l'aigua de les garrafes (fonts) és ben dolenta. Es tracta d'una aigua preparada (no mineral) de l'empresa xxx. Entenc que aquesta empresa fa feina amb discapacitats i l'administració ha de contractar amb algunes empreses d'aquest tipus però això no justifica que l'aigua sigui dolenta. L'aigua de les gerres Brita o d'osmosi és molt més bona."

Crec que un dels requisits per a la contractació del servei d'aigua, seria que l'aigua fos mineral. Resulta que a la nostra conselleria, molta gent no beu aigua perquè no els hi agrada i hi ha gent que es duu l'aigua de ca seva. Ara bé, el Gabinet de la conselleria i la secretària general demanen capses i capses d'aigua mineral de 1,5l (a part de cafè, galletes, coca-coles, etc) però a la resta de personal només se li ofereix un aigua de sabor horrible que és tractada i que no és ni mineral.

Hi ha molta gent de la conselleria que considera aquest tracte injust i l'únic que demanen és un aigua mineral en condicions..."

El passat dia 4 de desembre de 2020 es va reenviar la queixa/suggeriment al Servei d'Assumptes Generals de la Conselleria de Presidència.

El passat dia 10 de desembre la persona responsable del Servei d'Assumptes Generals ens va confirmar la recepció de la queixa/suggeriment i ens va dir que en la pròxima contractació intentaran establir que sigui mineral per millorar el sabor.

1/2020 (missatge anònim)

El passat dia 24 de novembre de 2020 vàrem rebre una queixa en la Bústia de Qualitat i Avaluació en la qual es demanava per què no hi havia unes mateixes normes d’atenció al públic (temps de COVID) en totes les dependències del Govern.

Des de el Servei de Qualitat i Avaluació ens vàrem posar en contacte amb el Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania, que ens va facilitar informació sobre la matèria, i amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals, que a dia 3 de desembre de 2020 no ens ha enviat cap resposta.

Vista la documentació que ens va facilitar el Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania, entenem que les mesures són diferents perquè les secretaries generals són els òrgans competents per dictar-les per a cada una de les conselleries segons els acords de Consell de Govern que s’han pres fins ara.

L’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi del COVID-19 va establir (vegeu el punt XIII de l’ANNEX 1) que en els serveis d’atenció al públic presencials s’han d’aplicar les mesures preventives següents: respectar la distància mínima d’un metre entre els treballadors i el públic, rentar-se les mans tan sovint com sigui possible, i en cas de tossir, fer-ho emprant un mocador d’un sol ús. A més, va regular que les secretaries generals havien de prendre les mesures per a la protecció del personal sotmès a determinades circumstàncies que s’enumeren.

L’Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, en el marc del que disposen el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i l’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la COVID-19 va establir:

-En el punt 5 de l’Annex I que “Els secretaris generals, així mateix, establiran mesures específiques quant als registres de les respectives seus. Les secretaries generals de les conselleries que disposin de diverses oficines de registre han de concretar quina oficina per localitat roman oberta al públic, i organitzaran els torns de tot el personal adscrit al registre en relació amb aquesta oficina de registre. A aquest personal se li han d’aplicar les especials mesures que determini el Servei de Prevenció de Riscs Laborals.”

-En punt 7 de l’Annex que “Els secretaris generals, juntament amb els caps d’unitat i els responsables de prevenció i de personal, establiran mesures de seguretat per a la ubicació del personal que hagi de prestar serveis presencials a cada una de les seus i donaran instruccions a les direccions generals i a les gerències del sector públic instrumental”.

-En l’Annex II es fixà que "El Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania té: la coordinació de les oficines de registre i atenció a la ciutadania pel que fa a missatges que calgui comunicar, serveis de registre mínims i coordinació de les mesures sanitàries i de seguretat que calgui prendre durant aquest estat d’alarma”.

En compliment d’aquest darrer paràgraf, el Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania va publicar en el seu microsite les recomanacions de l’Acord del Consell de Govern de 13 de març.

En resum, les secretaries generals, juntament amb els responsables de prevenció són els que han de fixar les mesures per a cada conselleria. Entenem perquè són els que coneixen les característiques de les seves instal·lacions, del seu personal i dels procediments que atenen.

Esperem que la informació aquí exposada hagi sigut d’ajuda, hagi respost a la inquietud que ha presentat el nostre company/a, i si hi ha alguna mesura concreta en la vostra conselleria amb la qual no s’estigui conforme, o si es vol demanar que s’implanti alguna mesura que es fa en altra conselleria, es pot utilitzar la Bústia de Qualitat i Avaluació i nosaltres farem arribar el suggeriment o queixa més concreta al secretari general corresponent.