Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/12/2002

Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 156 de 2002

Afectada per:

Llei 10/2003, de 22 de desembre de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext. de 2003

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 186 de 2004

Llei 1/2005 de 3 de març, de reforma de la llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears BOIB núm. 041 de 2005

Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears BOIB núm. 152 de 2006

Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior BOIB núm. 186 de 2009

Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat BOIB núm. 077 de 2014

Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes a les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2014 

Per a més informació podeu descarregar el següent document