Torna

IBASSAL

Què és la prevenció de riscos laborals?


La prevenció de riscos laborals cerca promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant:

  • La identificació, avaluació i control dels perills i riscos associats a un entorn laboral.
  • Fomentar el desenvolupament d'activitats i mesures necessàries per a prevenir els riscos derivats del treball.

La prevenció de riscos laborals és:

  • Que la consecució dels objectius de vendes d'un comercial no sigui la causa que li impedeixi agafar el son totes les nits.
  • Que un vigilant hagi deixat de sentir por de ser agredit i atracat en un servei nocturn en veure reforçats els mitjans de protecció.
  • Que un operari de neteja se senti segur per l'adquisició d'una plataforma autopropulsada per a fer els treballs en altura i així poder jubilar la seva vella escala de mà que ja li havia donat més d'un esglai.
  • Que una treballadora que comunica el seu embaràs en l'empresa sigui reubicada en un lloc on no hagi de fer nits.

La prevenció de riscos laborals identifica i avalua els riscos en el treball i tracta de fixar les mesures per a minimitzar o evitar en cada cas els accidents i malalties professionals. En alguns casos s'actua sobre l'empresa (mesures de prevenció que afecten el centre de treball i a tots els treballadors) i en uns altres, sobre el treballador (mesures de prevenció individuals, com a casc, arnès de seguretat, màscara…)

El risc laboral és la possibilitat que un treballador sofreixi un determinat mal (malaltia o un accident) vinculat al seu treball.

Es considera mal derivat del treball a la malaltia, patologia o lesió soferta amb motiu o ocasió del treball realitzat.

Les malalties professionals van ser recollides a Espanya en una llista mitjançant el Reial decret 1299/20006, són aquelles produïdes a conseqüència de les circumstàncies psíquiques, físiques, químiques, geogràfiques, etc., en què desenvolupen els professionals el seu treball. Es divideixen, segons aquest Reial decret, en sis grups. Les malalties amb origen també laboral però no incloses en aquest llistat, són considerades com a malalties derivades del treball o com a accident laboral.

Un accident laboral és aquell que es produeix, per fallada humana o d'una altra índole, durant la jornada laboral d'una persona, així com aquells accidents que tenen lloc en el trajecte del treballador al lloc de treball o en el trajecte de tornada del treball a casa (es denominen accidents in itinere).

Els accidents laborals succeeixen per diverses causes: per condicions físiques del treball, per falta de precaució del treballador o dels seus companys o superiors, per circumstàncies mediambientals i climatològiques, per fallada del funcionament de la maquinària, per errors de sistemes d'informació, per l'organització del sistema de treball…

La legislació es basa en el dret dels treballadors a un treball en condicions de seguretat i salut, la qual cosa comporta el deure de l'empresari per a aconseguir aquesta protecció.

Si es realitza una adequada gestió de la prevenció de riscos laborals, les organitzacions i els treballadors s'anticiparan als riscos i seran capaços de minimitzar les baixes per accidents i malalties laborals. Però a més, una bona prevenció de riscos laborals no sols aconsegueix minimitzar els danys, sinó que també és clau per a millorar la felicitat dels empleats en el seu dia a dia i, per tant, millora la seva productivitat.


[CA] Què és la PRL.pdf Què és la prevenció de riscos laborals?