Torna

IBASSAL

CAMPANYES VIGENTS 2023

CAMPANYA 1

“SEGUIMENT DE LA GESTIÓ INTEGRAL i DOCUMENTAL DEL RD 396/2006, A LES EMPRESES RERA A ILLES BALEARS”

contiene-amianto_en_catalan.png

La campanya va dirigida a empreses inscrites al RERA a Illes Balears que han sol·licitat l'aprovació de plans de treball (PTA) específics i genèrics en els cinc darrers anys. Es pretén comprovar la documentació necessària per a la tramitació dels PTA i determinar aspectes de gestió documental per a les seves resolucions administratives, així com sobre les actuacions reals de desamiantat.


El personal tècnic de la secció d'Higiene Industrial per realitzar l'estudi comprovaran expedients històrics de les empreses RERA disponibles a la conselleria i, complementàriament, sol·licitaran documentació (tant en suport de mitjans electrònics com en paper) per a la seva verificació als centres de treball.


Per tot això, es programaran visites consensuades amb les empreses RERA al llarg de la campanya i finalment amb tota la informació recollida i tractada s’establirà un índex del grau d’implementació dels aspectes relacionats amb el Rd 369/2006 en el conjunt de les empreses.


CAMPANYA 2

"INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS LABORALS EN 2022 PER AGENTS QUÍMICS A MALLORCA"

acid_red.gif

Aquesta campanya va dirigida a empreses de Mallorca, de diferents activitats i ocupacions (hostaleria, comerç, indústria, etc) en les quals algun treballador/a per compte d'altri, hagi patit un accident laboral, notificat mitjançant el sistema Delta, amb agents químics.

El personal tècnic de la secció d'Higiene Industrial recaptaran documentació relacionada amb l'accident ocorregut (a través de visites i sol·licitud de documentació) per realitzar a posteriori un estudi del mateix i identificar causes comunes amb altres accidents d'igual tipologia i per poder establir o concloure mesures preventives i/o correctores a implementar a les empreses de forma general, a fi d'evitar o minimitzar els perills de futurs accidents.


CAMPANYA 3 (Transversal - Secció Higiene Industrial/Medicina del Treball)

"PREVALENÇA DE L'EXPOSICIÓ A RENOU DE TREBALLADORS EN EL SECTOR DE FUSTERIA METÀL·LICA DE MALLORCA I LA SEVA RELACIÓ AMB EEPP (Grup II)

SS.jpg

La campanya va dirigida a empreses del sector de fusteria metàl·lica de Mallorca amb CNAE: 251- Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció, de menys de 50 treballadors/es, i que disposin de centre de treball a qualsevol localitat de l'illa de Mallorca.


Aquesta campanya té dues parts diferenciades:


1ª Fase d'Actuació: El personal tècnic de la secció d'Higiene Industrial demanaran per a la realització de l'estudi, dades de la cohort d'empreses definides, corresponents als darrers 5 anys (2018-2022). Per això, es programaran visites i es verificaran les condicions in situ i, posteriorment, es procedirà a una anàlisi documental.


2ª Fase d'Actuació: El personal tècnic de la secció d'Higiene Industrial juntament amb la secció de Medicina del Treball analitzaran les dades disponibles per verificar l'eficàcia de les mesures preventives fixades per les empreses respecte a l'exposició al renou dels treballadors/es per detectar potencials EEPP per renou.


CAMPANYA 4
"CONDICIONS DE TREBALL, ÚS I GESTIÓ D'AGENTS QUíMICS AL SECTOR D'ARTS GRÀFIQUES"

artes_g.png


La campanya va dirigida a empreses de Mallorca del sector d'arts gràfiques (impremtes, fotocopisteries, retolació, etc) i l'ús d'agents químics.

El personal tècnic de la secció d'Higiene Industrial comprovaran in situ a través de visites i actuacions, l'ús i la gestió dels agents químics als centres de treball.

Es programaran visites consensuades amb l'empresa per a la verificació de la implantació dels requisits i obligacions respecte de l'ús d'agents químics (LPRL 31/1995, Rd 374/2001,REACH ,CLP i Rd 656/2017, altres).