Torna

Europa Jove

E+_deporte_1.jpg

MOBILITAT DELS TREBALLADORS EN L'ÀMBIT DE L'ESPORT

 

Què és?

Què es finança?

 

Qui hi pot participar?

Com podem fer aquesta mobilitat?

 

Quines activitats es poden fer?

Com i quan es presenta la sol·licitut?

 

Quant poden durar les activitats?

Ens han aprovat el projecte, i ara què?

 

Quantes persones hi poden participar?

Com acreditarem allò que hem après?

 

  .
 Què es?
 
Una activitat de suport al desenvolupament professional dels entrenadors de l'esport base mitjançant l'intercanvi d'experiències.
 .
Qui hi pot participar?
 

Entrenadors i altre personal espotiu d'organitzacions esportives de base.

Personal esportiu que es dedica a carreres duals i carreres no esportives quan la seva participació pot beneficiar l'esport base.

Voluntaris a organitzacions esportives

En tots els casos, les tasques que vinculen el participant amb l'organització d'enviament han d'estar documentades (per exemple, un contracte).

NO es pot participar en qualitat d'esportistes.

 .
Quines activitats es poden fer?
 

Activitats d'aprenentatge per observació: estància a una altra organització d'un altre país amb la finalitat de rebre formació mentre s'observa als professionals en la seva tasca diària, intercanviant bones pràctiques, adquirint capacitats i coneixements o construïnt associacions a llarg termini.

Estàncies d'orientacio i formació: activitats d'aprenentatge de més llarga durada.

.
Quant poden durar les activitats?
 

Les activitats d'aprenentatge per observació poden durar de 2 a 14 dies consecutius (dies de viatge a part)

Les estàncies d'observacio i formació poden durar entre 15 i 60 dies consecutius (dies de viatge a part)

.
Quántes persones hi poden participar?
 
A cada projecte hi poden participar 10 persones com a màxim.
 
 .
Què es finança?
 

El finançament ve donat per una taula de quanties fixes que es desglosa de la següent manera:

Suport a l'organització: es concedeix una quantitat fixa de 350€ per participant 

Despeses de viatge: s’estableixen 7 àrees quilomètriques, segons la distància entre el punt d’origen i el de destí, amb una assignació fixa que va de 23€ a 1500€ per participant. També s'estableix un barem per els "viatges verds". Podeu calcular prèviament la distància amb la calculadora de distàncies.

Suport individual: es reb una quantitat fixa per participant i dia d’activitat segons el país on es desenvolupi.

Suport a la inclusió: Relacionat amb la participació de personal amb menys oportunitats. Es concedeix una quantitat fixa de 100€ per participant i a més es financen el 100% de les despeses necessàries per facilitar la participació d'aquestes persones en igualtat de condicions que els seus iguals.

Suport per a visites preparatòries: 575€ per participant.

Suport lingüístic: 150€ per participant.

Despeses excepcionals: relacionades amb la tramitació de visats, allotjament, viatges "verds"...

 .
 Com podem fer aquesta mobilitat?
 

Pensau de quina manera podeu millorar les vostres actuacions dins l’àmbit de l'esport.

Amb quins socis us agradaria intercanviar idees, opinions, mètodes de feina...

I després heu de contactar-los, i proposar-los la vostra idea.

AQUÍ podeu trobar socis

 .
Com i quan es presenta la sol·licitut?
 

COM?

I ara que ja teniu el tema que voleu tractar i el soci o els socis amb qui voleu fer l’intercanvi d’experiències, heu d’omplir el formulari KA182-SPO de sol·licitud.

La sol·licitud es presenta en línia a una plataforma de la Unió Europea.

Però abans d'això, heu de crear un compte EU Login al Sevei d'autenticació de la Comissió Europea.

Podeu consultar com fer-ho a aquest Manual d'instruccions per a registrar-se en EU Login

Amb les dades que us donaran una vegada donats d'alta a la Comissió Europea,heu de registrar la vostra associació en el Sistema de Registre d'Organitzacions.  Aquí teniu les instruccions oficials per fer-ho.

Tot això només es fa la primera vegada.

Obtindreu un número d'identificació únic (OID) que haureu de fer servir a totes les sol·licituds que presenteu als programes Erasmus + Joventut i Cos Europeu de Solidaritat.

ENLLAÇ ALS FORMULARIS Atenció! només es mostren les convocatòries obertes.

QUAN?

Normalment hi ha dos terminis a l'any per presentat les sol·licituds.

La data de presentació ve determinada per la data de començament del vostre projecte.

 Data d'inici del projecte

 Termini màxim de presentació de la sol·licitud

 Entre l'1 de juny i el 31 de desembre

 El 23 de febrer

 Entre l'1 de gener i el 31 de maig de l'any següent

 El 4 d'octubre

 
Comprovau sempre al web oficial les dates exactes de cada convocatòria de cada any. 

 .
Ens han aprovat el projecte, i ara què?
 

L’Agència Nacional Espanyola del Programa us enviarà l’acord de concessió de la subvenció.

Signareu el conveni mitjançant el qual us comprometeu a complir els terminis que estableix el programa.

Rebreu el pagament del prefinançament.

Ja podreu començar a efectuar despeses amb càrrec a la subvenció.

Haureu de donar l’alta del vostre projecte al la web del Beneficiary Module (abans Mobility Tool).

Guies d'usuari

Guies a la fase d'implementació del projecte

 .
Com acreditarem allò que hem après? 
 

Haureu de tramitar el certificat Youthpass per a tots els participants al projecte.

A través d’aquest certificat, la Comissió garanteix que l’experiència d’aprenentatge adquirida sigui reconeguda com a una experiència educativa i un procés d’educació no formal.

YOUTHPASS