Torna

Proves de Certificació EOI Balears

Normativa estatal:

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto (BOE nº311, de 23 de diciembre de 2017).

Real Decreto 1/2019, de 11 de enero por el que se establecen los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOE núm. 11 de 12 de enero)

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006)

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Educación, para la mejora de la calidad educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013)

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modigfica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 340, de 30 de diciembre)

Real Decreto Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE, núm 259, de 30 de septiembre)

 

Normativa autonòmica: 

Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm 66 de 16 de maig)

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 19 de novembre de 2020, per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB núm. 199, de 24 de novembre)

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 18 de desembre de 2020, per la qual es dicten les instruccions per a l'elaboració de les proves de certificació unificades i no unificades per a l'alumnat oficial i lliure de les Escoles Oficials d'Idiomes de les Illes Balears per al curs 2020-2021 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 22 de gener de 2021, per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2021 (BOIB núm. 12, de 28 de gener)

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 3 de febrer de 2009, per la qual es donen instruccions per regular la permanència extraordinària en un nivell en els ensenyaments d'idiomes de règim especial (BOIB núm 22 de 12 de febrer de 2009)