Torna

Proves de Certificació EOI Balears

Normativa estatal:

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto (BOE nº311, de 23 de diciembre de 2017).

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006)

Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº4, de 4 de enero de 2007)

Ley Orgànica 8/2013, de 9 de diciembre, de Educación, para la mejora de la calidad educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013)

 

Normativa autonòmica: 

Ordre de 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els aspectes generals de l'organització dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les Illes Balears (BOIB núm. 12 de 24 de gener de 2008)

Decret 6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 16 de 2 de febrer de 2010)

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 3 de febrer de 2009, per la qual es donen instruccions per regular la permanència extraordinària en un nivell en els ensenyaments d'idiomes de règim especial (BOIB núm 22 de 12 de febrer de 2009)

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 31 de gener de 2011 per la qual s'assignen els percentatges per a la qualificació de cadascuna de les destreses en els diferents cursos i nivells d'idiomes en les Escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears. (BOIB núm 24 de 17 de gener de 2011)

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de dia 30 d'abril de 2011 per la qual es dicten les instruccions per regular l'organització i el funcionament dels nivells C1 i C2 dels ensenyaments d'idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illles Balears, mentre no es publiqui l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura (BOIB núm. 69 de 10 de maig de 2011)