Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Preu de les Proves del Cicle Inicial

preu_prova_cicle_inicial.jpg

Preu de les Proves del Cicle Final

preu_prova_cicle_final.jpg


S'ha d'acreditar el pagament de l'import que la federació ha establert per a aquesta prova al compte de la federació, aportant al centre una còpia de l'ingrés bancari, la qual ha d'indicar el nom, els llinatges i el concepte «Inscripció prova específica» i el nivell i la modalitat esportiva