Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Per a accedir al cicle inicial de grau mitjà en senderisme serà necessari superar la prova RAE-MOSE101, de caràcter específic, que s'estableix en l'annex X del Reial decret 702/2019, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu en Barrancs, Tècnic Esportiu en Escalada i Tècnic Esportiu en Mitja Muntanya i es fixen els seus currículums bàsics i els requisits d'accés.

La prova RAE-MOSE101 acredita la competència professional de «Dominar les tècniques de progressió per baixa muntanya sobre terreny variat amb nivell suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies de la conducció en aquest nivell», recollida en l'article 10 del present reial decret, a la qual en el títol se li assigna una càrrega horària de formació de 90 hores sobre la durada total del cicle inicial de grau mitjà en senderisme.

Per a la superació de les proves de caràcter específic serà necessària l'avaluació positiva en la totalitat dels criteris d'avaluació descrits en aquestes.

PA_Cicle_Inicial_Senderisme.pdfDescipció proves d'accés Cicle Inicial Senderisme i criteris d'avaluació