Torna

Portal Consum

 

Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears

Tant si pujam a l’autobús per anar al nostre lloc de feina com si llogam o compram un habitatge que constitueixi la nostra residència habitual, feim actes de consum. A part de la transcendència econòmica i jurídica d’aquests actes, hem de ser conscients que el consum constitueix un fonament de la societat moderna i n’és un motor del desenvolupament.
L’article 51 de la Constitució espanyola disposa que els poders públics han de garantir la defensa dels drets dels consumidors i usuaris protegint-ne, mitjançant procediments eficaços, la seguretat, la salut i els interessos econòmics legítims, i que han de promoure la informació i l’educació dels consumidors i usuaris, han de fomentar-ne les organitzacions i les han d’escoltar en les qüestions que els puguin afectar, en els termes que estableixi la llei.

L’article 30.47 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix que la comunitat autònoma té la competència exclusiva en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, en el marc de les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general i en el marc de les bases i la coordinació general de la sanitat, en els termes que disposen els articles 38, 131 i els números 11, 13 i 16 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució. També té competència exclusiva en la regulació i el foment de les associacions de consumidors i usuaris i en la regulació dels procediments de mediació.

A les Illes Balears, la protecció dels consumidors i usuaris es va dur a terme mitjançant la fins ara vigent Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que va pretendre ser una norma que omplís les llacunes de l’aleshores vigent Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, que establia el marc general estatal en aquesta matèria, a més d’incorporar les prescripcions de les directives comunitàries.

En l’àmbit estatal es va aprovar el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, i el de 27 de març de 2014 amb la Llei 3/2014, que constitueixen en gran part legislació bàsica i que pretenen incrementar els drets dels consumidors.

Després de més de quinze anys de vigència de l’Estatut dels consumidors i usuaris de les Illes Balears, els canvis produïts en l’oferta, la venda i la prestació de béns i serveis en el mercat i la seva contractació, així com la nova regulació en l’àmbit estatal i de la Unió Europea, fan necessari un canvi normatiu que protegeixi adequadament els consumidors i usuaris en un mercat que els situa en desavantatge i indefensió per enfrontar-se a les empreses i protegir els seus drets. Aquest canvi normatiu es produeix amb la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.

 

lazo_pdf.gif Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears