Torna

Portal del Consumidor

Què és?

És un sistema per solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i els empresaris o professionals, sense necessitat d'anar als tribunals ordinaris de Justícia.

La Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears té com a finalitat la de resoldre,  amb l'emissió d'un laude de caràcter vinculant i executiu, les reclamacions presentades per consumidors o usuaris finals contra empreses o professionals que prèviament hagin manifestat davant la Junta la seva voluntat de resoldre els conflictes de consum a través d'aquesta via extrajudicial.


Normativa

La normativa reguladora de l'arbitratge de consum és el Reial decret 636/1993, de 3 de maig i de manera supletòria, la Llei 60/2003,de 23 de desembre, d'arbitratge.

Característiques

RAPIDESA, perquè es tramita en un curt espai de temps. Màxim 4 mesos des que és designat el Col•legi Arbitral.

EFICÀCIA, perquè es resol mitjançant un laude sense necessitat d'haver de recórrer a la via judicial ordinària, i no existeix límit màxim o mínim de la quantia reclamada.

VOLUNTARIETAT, perquè ambdues parts se sotmeten lliurement al Sistema per a quedar vinculades a les resolucions.

EXECUTIVITAT, perquè els laudes -resolucions arbitrals- són d'execució obligada, com si es tractés d'una sentència judicial.

ECONOMIA, perquè és gratuït per a les parts, que han de pagar només en determinats supòsits, la pràctica de peritatges.

En definitiva, el Sistema Arbitral de Consum permet a les dues parts resoldre les controvèrsies sense despeses i sense necessitat de recórrer als Tribunals de Justícia.


Òrgans que intervenen en el Sistema Arbitral de Consum

Intervenen dos tipus d'òrgans, un encarregat de l'administració de l'arbitratge que són les JUNTES ARBITRALS, i altres que són els Col·legis Arbitrals que són qui coneixen de la controvèrsia concreta i emeten el laude. Aquests són designats per a cada cas concret.