Torna

Portal del Consumidor

Formació Professionals Consum

La formació del personal de les administracions públiques de consum (administracions autonòmica, locals i estatal) incideix en en la planificació per modificar o desenvolupar el coneixement i en les tècniques i  es aptituds de l’empleat públic, amb l’objecte d’aconseguir que millori el servei que presta l’Administració als ciutadans, perquè sigui més eficaç i eficient i, en particular, perquè aquests atributs es reflecteixin en el servei que ofereixen als consumidors els organismes públics amb competència en matèria de consum.

 

Curs: LA RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS: MEDIACIÓ I ARBITRATGE (ADR)

 

Els dies 7 i 8 de novembre de 2019 està previst que tingui lloc a Palma el curs de formació “La resolució de les reclamacions: mediació i arbitratge (ADR)” organitzat conjuntament per la Direcció General de Consum del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears.

Aquesta acció formativa està inclosa en el PFCI 2019 (PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA INTERADMINISTRATIU de 2019), promogut per la Direcció General de Sanitat Consum i Benestar Social i finançat amb càrrec als fons de formació contínua (Resolució de 15 de juliol de 2019, de l'Institut Nacional d'Administració Pública —INAP—), en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP), i adreçat als professionals de les administracions estatal, autonòmica i local competents en matèria de consum.

S’adjunta el programa i el full d'inscripció.

El full d’inscripció degudament emplenat i signat s’ha de presentar,  amb autorització del  superior jeràrquic,  en el registre de l’organisme competent en matèria de consum o en qualsevol dels registres que estableixen l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Direcció General de Consum i, una vegada registrada,  enviar-la, per correu electrònic a una de les adreces següents:  alopez@dgconsum.caib.es, mttoledo@dgconsum.caib.es.

El termini d’inscripció és de les 12.00 hores de dia 29 d’octubre de 2019 a les 14.00 hores del dia 4 novembre de 2019. Les sol·licituds s’atendran per ordre d’entrada i tindran prioritat les sol·licituds que presentin professionals de les administracions autonòmica, estatal i local competents en matèria de consum.

Pel que fa al lliurament del certificat s’exigirà que l’alumnat assisteixi, com a mínim, a un 90% de les hores totals del curs.

El nombre de places és de 35.