Torna

Portal del Consumidor

Formació Professionals Consum

La Direcció General de Consum, en col·laboració amb l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), organitza cursos de formació adreçats al personal de les administracions públiques de consum (administracions autonòmica, locals i estatal).

Les activitats formatives estan integrades dins el Pla de Formació Contínua Interadministratiu, que subvenciona l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP).

La formació del personal incideix en la planificació per modificar o desenvolupar el coneixement i en les tècniques i  es aptituds de l’empleat públic, amb l’objecte d’aconseguir que millori el servei que presta l’Administració als ciutadans, perquè sigui més eficaç i eficient i, en particular, perquè aquests atributs es reflecteixin en el servei que ofereixen als consumidors els organismes públics amb competència en matèria de consum.

Curs teòric - pràctic de formació en habilitats socials (2a edició)

Els dies 28, 29 i 30 de novembre de 2017 està previst que tingui lloc a Palma el “Curs teòric - pràctic de formació en habilitats socials”, organitzat conjuntament per l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) i la Direcció General de Consum, inclòs dins el Pla de Formació Contínua Interadministratiu (PFCI), i adreçat als professionals de les administracions estatal, autonòmica i local competents en matèria de consum.

S’adjunta el programa i el full d'inscripció.

El full d’inscripció degudament signat s’ha de presentar, amb l’autorització del superior jeràrquic, en el registre de l’organisme competent en matèria de consum o en qualsevol dels registres que estableixen l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Direcció General de Consum i, una vegada registrada, enviar-la, per correu electrònic a una de les adreces següents: cllinas@dgconsum.caib.es, alopez@dgconsum.caib.es. L’exactitud i la claredat de les dades contribuirà a la realització de qualsevol comunicació posterior, en particular la d’haver estat admès al curs.

El termini d’inscripció és de les 09.00 hores de dia 3 de novembre de 2017 a les 14.00 hores del dia 16 de novembre de 2017. Les sol·licituds s’atendran per ordre d’entrada i tindran prioritat les sol·licituds que presentin professionals de les administracions autonòmica, estatal i local competents en matèria de consum.

Pel que fa al lliurament del certificat s’exigirà que l’alumnat assisteixi, com a mínim, a un 90 % de les hores totals del curs.

El nombre de places és de 35.

lazo_pdf.gif Descarregar la convocatòria