Torna

Portal Consum

 
Informació sobre DENTIX

lazo_pdf.gif  Nota informativa sobre els drets que assisteixen als usuaris davant la situació concursal de la mercantil Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental SL (DENTIX)

 

La Direcció General de Consum informa que l’empresa Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental, SL (Dentix), ha presentat davant el Jutjat del Mercantil de Madrid una declaració voluntària de concurs de creditors.

Mentre no es dicti i publiqui en el BOE/BORME l’auto pel qual es declara el concurs, es recomana que el consumidor afectat reclami a l’empresa Dentix, ja sigui directament a la clínica, si es troba oberta (en aquest cas, cal sol·licitar que l’empresa acusi recepció de la reclamació presentada), o, si la clínica es troba tancada, mitjançant un burofax o carta certificada amb justificant de recepció dirigit a la seu de l’empresa:

Dentoestétic Centro de Salud y Estética Dental, SL (Dentix)
Av. Ribera del Loira, 56-58, 2ª planta
28042 Madrid

D’altra banda, en cas que l’entitat prestadora del servei no atengui les pretensions reclamades i s’hi apreciï mala praxi, es pot presentar la reclamació davant el Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, ubicat a la plaça de la Porta Pintada, 5, 07702 Palma (tel. 971 72 22 55).

Si el tractament s’ha pagat amb targeta de crèdit, es recomana contactar amb l’entitat financera per informar-se de la possibilitat d’anul·lar els càrrecs.
En el cas que el tractament s’hagi finançat a través d’una entitat proposada per Dentix en la mateixa operació de contractació dels serveis, també es pot reclamar simultàniament contra l’entitat financera i sol·licitar la suspensió del pagament o la cancel·lació del crèdit, en el supòsit que no s’hagi prestat el servei odontològic vinculat al préstec, d’acord amb el que preveu la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.

Les reclamacions s’han de dirigir al Servei d’Atenció al Client, les dades de contacte del qual solen estar publicades en la seva pàgina web.
 
Així mateix, el Banc d’Espanya disposa d’un cercador que permet consultar les dades de tots els serveis d’atenció al client disponibles en l’enllaç següent:

https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Servicio_de_Ate/Servicios_de_At_6d9079a9970c631.html

En el cas que l’entitat financera no atengui les pretensions dels afectats, es pot presentar una reclamació contra aquesta davant el Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya.

A les reclamacions cal adjuntar una còpia de la documentació acreditativa de la relació contractual amb ambdues entitats.

Per aquest motiu, és important que les persones afectades que no disposin d’aquesta documentació es dirigeixin a la clínica per sol·licitar-ne una còpia, especialment del pressupost pels serveis contractats, de la factura pels serveis prestats i del contracte de finançament vinculat, si escau.

Així mateix, els usuaris tenen dret, en tot cas, a accedir a tota la documentació de la història clínica que en tengui Dentix i a obtenir una còpia de la informació que hi figuri, en virtut de l’article 18.1 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.

En cas que la companyia no li faciliti aquesta informació, l’usuari pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per fer valer aquests drets.

Es pot consultar la Guía per a pacients i usuaris de la sanitat, publicada per l’AEPD, en l’enllaç següent:

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf

A partir de la publicació de l’auto pel qual es declari el concurs de creditors, les persones afectades han de seguir el procediment que preveu la Llei 22/2002, de 9 de juliol, concursal, per la qual cosa resulta necessari comptar amb l’adequat assessorament jurídic previ a través de professionals competents en la matèria, l’assistència dels quals s’han de procurar particularment els afectats.

A aquest efecte, les persones afectades poden dirigir-se al Col·legi Oficial d’Advocats de la comunitat autònoma de residència per sol·licitar i, si escau, rebre assistència jurídica gratuïta, en cas que reuneixin els requisits per ser-ne beneficiari.

Per a més informació podeu consultar l’enllaç següent:
https://www.icaib.org/ciudadanos/servicio-de-orientacion-juridica/

Així mateix, per tal de disposar d’informació addicional, les persones afectades poden adherir-se a les plataformes d’usuaris afectats constituïdes a l’efecte.