Català | Castellano

 

Empreses alimentàries inscrites al RGSEAA i al Registre Autonòmic de les Illes Balears

La finalitat dels registres en el camp de la seguretat alimentària, de qualsevol àmbit territorial, és la protecció de la salut a través de la informació actualitzada de las vicissituds de les empreses que intervenen en el mercat, de manera que es garanteixi una programació adequada dels controls oficials i, a la vegada, constitueixi un element essencial per  als serveis d’inspecció, que assegura la possibilitat d’actuar amb rapidesa i eficàcia en els casos en què hi hagi un perill per a la salut pública, sense obstaculitzar la lliure circulació de mercaderies.

L’obligació de registrar les empreses alimentàries ve imposada pel Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

Els operadors han de comunicar la seva activitat i el seu domicili industrial a l’autoritat competent corresponent.

Queden exclosos de l’obligació d’inscripció en el RGSEAA (Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments), sense perjudici dels controls oficials corresponents, els establiments i les seves empreses titulars en el supòsit que exclusivament manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la venda o lliurament in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col•lectivitats, així com quan aquests en subministrin a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i que es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es porti a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

Aquests establiments s’han d’inscriure en els registres autonòmics establerts a aquest efecte, amb la comunicació prèvia de l’operador de l’empresa alimentària a les autoritats competents per raó del lloc d’ubicació de l’establiment. No obstant això, quan es tracti d’establiments on se serveixen aliments in situ a col•lectivitats, la comunicació l’ha d’efectuar el titular de les instal•lacions.

D’altra banda, el Reglament (CE)1935/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’octubre de 2004, sobre els materials i objectes destinats a entrar en contacte amb els aliments, té en consideració la necessitat de mantenir un registre actualitzat amb informació referida a determinats productes i empreses.

En funció del sector alimentari i la fase de la cadena alimentària en la qual desenvolupin la seva activitat, s’han d’inscriure, a Espanya,  en un registre o en l’altre. D’acord amb el que estableix l’article 2 del Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments (RGSEAA), hi ha:

  • Registres de les autoritats competents en l’àmbit autonòmic
  • Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments (RGSEAA)

El fet d’estar inscrits en un registre o en l’altre no marca diferències pel que fa a les garanties del control oficial que hi ha d’exercir l’autoritat competent, ni quant a la plena responsabilitat de l’operador econòmic pel que fa al compliment de la legislació alimentària.

lazo_pdf.gif Guía para la clasificación e identificación de las empresas y establecimientos alimentarios

Fulla de Càlcul Control general d'establiments alimentaris (2014)

Fulla de Càlcul Control general d'establiments alimentaris (2013)

Direcció General de Salut Pública i Participació - Servei de Seguretat Alimentària i Nutrició
C/ Jesús, 38-A. - 07010 Palma
Telèfon: 971 17 73 83