avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup E, Nivell 8 Neteja

Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup E, Nivell 8 Neteja

Procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits

Personal laboral 1 07 febrer 2024

12/02/2024

Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup E, Nivell 8 Neteja

En el BOIB núm. 20, de dia 10 de febrer de 2024 es publica la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup E, Nivell 8 Neteja i se'ls adjudica un lloc de feina.

La presa de possessió de la categoria esmentada s'efectuarà en data de 14 de febrer de 2024.

Podeu consultar la Resolució a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/20/1155199

07/02/2024

Propera publicació de nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits Grup E, nivell 8, categoria professional personal de Neteja

 S'informa que està previst que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de data 10 de febrer de 2024 la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup E, Nivell 8 Neteja, i se'ls adjudica un lloc de feina.

La presa de possessió s'efectuarà en data de 14 de febrer de 2024.

06/02/2024

Publicació de la llista definitiva COMPLETA amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del Grup E, nivell 8, categoria professional personal de neteja MALLORCA

Un cop resoltes les al·legacions efectuades pels aspirants del Grup E, nivell 8, categoria professional personal de neteja per l'illa de Mallorca  per part del Tribunal, es fa pública la llista definitiva de valoració de mèrits completa del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la llista definitiva completa amb les puntuacions a la pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint a la categoria corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

D'altra banda, el Tribunal ha resolt les al·legacions i reclamacions presentades pels aspirants en temps i forma a la llista provisional de puntuacions. Podeu consultar la resposta a les al·legacions presentades, a continuació:

DILIGÈNCIA RESPOSTA AL·LEGACIONS

S'informa que la llista esmentada només inclou les puntuacions definitives revisades pel tribunal d'aquelles persones a les quals en les dates de 28 de desembre, 21 de novembre i 20 de juliol de 2023 se les va requerir per acreditar els mèrits al·legats (annex II de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 19 de juliol de 2023), en funció del nombre de places oferides i seguint l'ordre de puntuació en el qual constaven en la llista informativa d'autobaremació, tal i com s'estableix a les bases de la convocatòria.

 

03/02/2024

Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup D, Nivell 6: Vigilant de seguretat, Mallorca

En el BOIB núm. 17, de dia 3 de febrer de 2024 es publica la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup D, Nivell 6: Vigilant de seguretat Mallorca, i se'ls adjudica un lloc de feina pel procediment de lliure designació.

La presa de possessió de la categoria esmentada s'efectuarà en data de 6 de febrer de 2024.

Podeu consultar la Resolució a l'enllaç següent: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/17/1154589

 

30/01/2024

Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En data 30 de gener de 2024 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les Resolucions per les quals es nomena i adjudica un lloc de feina a les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les categories següents:

Grup D, Nivell 5: Cuiner/a de primera Menorca

Grup D, Nivell 6: Ajudant de cuina Menorca

Grup D, Nivell 6: Oficial/a de segona, especialitat manteniment i conservació d’edificis i instal·lacions Mallorca

Grup E, Nivell 7: Peó Especialista Mallorca

La presa de possessió s'efectuarà en data 1 de febrer de 2024.

 

24/01/2024

Publicació llista provisional addicional de puntuacions obtingudes del concurs extraordinari de mèrits de la categoria oficial primera manteniment

Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació dels mèrits del nombre addicional de persones aspirants acordat per part del Tribunal, es fa pública la llista provisional addicional de puntuacions que han obtingut les persones aspirants del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de la categoria oficial primera manteniment, per a l'illa de Mallorca.

Únicament els aspirants inclosos en la llista provisional addicional de puntuacions disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació esmentada (des del dia 25 de gener fins al 2 de febrer), per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

Dins aquest termini, les persones interessades poden sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat el tribunal comunica que les persones interessades podran tenir vista de l'expedient en data 6 de febrer de 2024 a les 09.00 hores a la seu de l'EBAP (C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol) - 07009 Palma), a l'aula 19.

S'informa que es donen per decaigudes en el tràmit per acreditar els mèrits al·legats en la declaració responsable les persones aspirants incloses en la llista provisional addicional de puntuacions revisades pel Tribunal que no varen atendre el requeriment indicat dins el termini atorgat a l'efecte.

22/01/2024

Publicació de la llista provisional ADDICIONAL amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants, oferiment de llocs de feina, requeriment per a l'elecció de llocs i acreditació de requisits de la categoria de PERSONAL DE NETEJA


Únicament els aspirants inclosos en la llista provisional ADDICIONAL de puntuacions disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació esmentada, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs, i perquè presentin escrit d'elecció de llocs de treball oferts, per ordre de preferència, i la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

Podeu consultar la llista provisional ADDICIONAL amb les puntuacions a la pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al cos i a la seu electrònica www.caib.es

Podeu consultar la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 25 d'octubre de 2023, de rectificació i modificació de la relació de llocs de treball oferts del procés esmentat.


També es requereix als aspirants inclosos en la llista ADDICIONAL per que presentin la documentació acreditativa del complimient dels requisits, així com els models de declaració responsable i d'elecció de llocs, i la documentació que s'ha de presentar, d'acord amb les bases de la convocatòria, del compliment dels requisits.

Les persones incloses en la llista que dins el termini, tret dels casos de força major que seran degudament constatats i, si n'és el cas, estimats per l'Administració en resolució motivada, no presentin la documentació, no podran ser nomenats funcionaris i en restaran anul·lades les actuacions concernents.

 

 

09/01/2024

Publicació llistes definitives de mèrits del Grup D , categories professionals: cuiner de primera Menorca; ajudant de cuina de Menorca; Oficial de segona manteniment, i Vigilant de seguretat del concurs d'estabilització, i resposta al·legacions

Un cop resoltes les al·legacions efectuades pels aspirants del Grup D, categories professionals: cuiner de primera; Ajudant de cuina; Oficial de segona manteniment, i Vigilant de seguretat per part del Tribunal, es fan públiques les llistes definitives de valoració de mèrits del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En relació al Grup D, Oficial de primera de manteniment, també es publiquen les respostes a les corresponents al·legacions.

Contra l'acord del Tribunal es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació (arts. 112-122 Llei 39/2015).

Podeu consultar les llistes definitives amb les puntuacions a la pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint a la categoria corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

D'altra banda, el Tribunal ha resolt les al·legacions i reclamacions presentades pels aspirants en temps i forma a la llista provisional de puntuacions. Podeu consultar la resposta a les al·legacions presentades a l'apartat "Documents relacionats".

S'informa que la llista esmentada només inclou les puntuacions definitives revisades pel tribunal d'aquelles persones a les quals en data 20 de juliol de 2023 se les va requerir per acreditar els mèrits al·legats (annex II de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 19 de juliol de 2023), en funció del nombre de places oferides i seguint l'ordre de puntuació en el qual constaven en la llista informativa d'autobaremació, tal i com estableix les bases de la convocatòria.

 

04/01/2024

Publicació nomenament, adjudicacions i data presa possessió relatius al concurs extraordinari de mèrits Grup C, Nivell 4 Tècnic especialista manteniment

S'informa que en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de data de 4 de gener de 2024 s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup C, Nivell 4 Tècnic especialista manteniment, i se’ls adjudica un lloc de feina.

La presa de possessió de la categoria esmentada s'efectuarà en data de 8 de gener de 2024.

 

 

27/11/2023

Resolució de modificació de la convocatòria del procés  excepcional d'estabilització per concurs oposició del personal laboral

En data de 25 de novembre de 2023 s'ha publicat en el BOIB núm. 161 la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual modifica la Resolució de 17 de setembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

23/11/2023

INFORMACIÓ SOBRE ADMISSIÓ CONDICIONADA A L'EXAMEN DE DIA 25 DE NOVEMBRE D'ESTABILITZACIÓ PERSONAL LABORAL

S'informa que, mentre no siguin fermes les llistes definitives de mèrits (parcial) de personal laboral de Neteja i les llistes definitives d'aprovats de personal laboral de les categories d'Auxiliar Tècnic Educatiu, Socorrista, Peó especialista i Peó, corresponents al procés d'estabilització concurs extraordinari de mèrits,  les persones incloses en aquestes llistes i que també estiguin admeses en el procés d'estabilització per concurs oposició en les mateixes categories, poden presentar-se  "de forma condicionada" a l'examen de dia 25 de novembre de 2023 corresponent a aquest darrer procés selectiu.

No obstant això, quan les llistes definitives d'aprovats del procés d'estabilització concurs extraordinari de mèrits de personal laboral de les categories de Netejador/a, Auxiliar Tècnic Educatiu, Peó especialista i Peó siguin fermes (perquè hi hagi transcorregut el termini per interposar recurs, o per haver-se resolt el recurs interposat, en el seu cas), seran excloses d'ofici del procés d'estabilització per concurs oposició de personal laboral de les categories en les quals hagin obtingut plaça en el concurs extraordinari de mèrits.

22/11/2023

Publicació de la llista provisional ADDICIONAL amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del grup E, categoria netejador/a de l'illa de Mallorca

 Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació dels mèrits del nombre addicional de persones aspirants acordat per part del Tribunal del grup E, es fa pública la llista provisional addicional de puntuacions que han obtingut les persones aspirants de la categoria netejador/a de l'illa de Mallorca, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Únicament els aspirants inclosos en la llista provisional ADDICIONAL de puntuacions disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació esmentada, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

Dins aquest termini, únicament els aspirants inclosos en la llista provisional ADDICIONAL esmentada, poden sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat l'EBAP comunicarà en la pàgina web http://oposicions.caib.es la data i l'hora en què aquestes persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

Podeu consultar la llista provisional ADDICIONAL amb les puntuacions a la pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al comunicat del cos corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

21/11/2023

AJORNAMENT ADJUDICACIONS LLOCS DE PERSONAL DE NETEJA (ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS)

 S'informa que no és possible en aquest moment dur a terme les adjudicacions de llocs de feina en el procés d'estabilització per concurs de mèrits de personal de neteja, pels motius següents:

    1. S'ha comprovat que dues de les persones aspirants que estan en posició d'obtenir plaça en el procés d'estabilització per concurs de mèrits del personal de neteja no compleixen tots els requisits exigits per ser contractades en aquesta categoria. Per tant, aquestes dues persones han de ser substituides per les dues que segueixen a continuació de la darrera que està en posició d'obtenir plaça, segons l'ordre de prelació de puntuacions.

    2. No obstant això, les puntuacions de mèrits de les persones que segueixen a continuació, un cop revisades pel Tribunal, han esdevingut inferiors a les autobaremades pels següents en la llista informativa de mèrits i encara no revisades.

3. Per aquest motiu, prèviament a l'adjudicació, el Tribunal ha de revisar els mèrits al·legats per aquestes dues persones i requerir-les perquè els acreditin.

Per tot això, s'ha d'ajornar l'adjudicació dels llocs de feina fins que estiguin revisats els mèrits d'aquestes persones.

No obstant això, es fa pública la llista definitiva de mèrits (parcial) de les persones aspirants que s'ha constatat que compleixen els requisits i que estan en posició d'obtenir plaça. Podeu consultar-la al portal de l'opositor i seu electrònica


Aquesta llista es publicarà completa una vegada s'hagin comprovat els requisits de totes les persones i el Tribunal hagi revisat els mèrits de les dues persones que resten.

Així mateix, es publica la Resolució de la consellera Presidència i Administracions Públiques per la qual s'acorda l'exclusió de dues persones aspirants.

21/11/2023

REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT

 En data 21 de novembre de 2023, el Tribunal del grup D, categories professionals CUINER, AJUDANT DE CUINA, OFICIAL 1A MANTENIMENT, OFICIAL 2A MANTENIMENT i VIGILANT DE SEGURETAT, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears anuncia la data i horari de revisió dels mèrits per a les persones aspirants que l'hagin sol·licitat dins termini.

El Tribunal ha acordat atorgar als assistents un termini addicional d'un dia hàbil per a presentar al·legacions una vegada vist el seu expedient.

A l'illa de Mallorca, la revisió es realitzarà el dia 24 de novembre, a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol), d'acord amb la distribució i els torn següents:

AULA 2

De les 9.15 h a les 10:00h:
-Oficial 1a Manteniment
MARTINEZ JIMENEZ, JUAN FRANCISCO

-Vigilant de seguretat
LLABRÉS PONS, ANDRÉS
CARBALLO PRIETO, ROCIO
TERRASA PROHENS, PAU-GONÇAL

VIA TELEFÒNICA

De les 9.00 h a les 10:00h:
-Ajudant de cuina
COLL MARQUÈS, PERE

21/11/2023

Publicació de l'Acord del tribunal del Grup E, Nivell 8, categoria Neteja, de l¿illa de Mallorca, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal laboral

 S'informa que el Tribunal del grup E del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral, de la categoria netejador/a de l'illa de Mallorca, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha acordat ampliar el requeriment de documentació a la persona aspirant següent: CORCOLES GONZALEZ, VICTORINA.

Per això, es requereix la persona aspirant esmentada perquè acrediti els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable o esmeni els defectes que en presenta la documentació acreditativa, a través dels mitjans establerts en la base 5.1, i s'atorga un termini de deu dies hàbils.

La relació dels requeriments de mèrits que s'ha d'acreditar es pot consultar al Portal de l'opositor (http://oposicions.caib.es) mitjançant la Consulta Personal.

21/11/202

Publicació nomenament, adjudicacions i data presa possessió  relatius al concurs extraordinari de mèrits Grup E, nivells 7 i 8, categories professionals peó especialista, mosso de suport 2 %, peó i socorrista i Grup D, nivell 5, categoria ATE

S'informa que en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de data de 21 de novembre de 2023 s'han publicat les Resolucions de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per les quals s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup E, nivells 7 i 8, categories professionals peó especialista, mosso de suport 2 %, peó i socorrista i Grup D, nivell 5, categoria professional auxiliar tècnic/a educatiu/va i se'ls adjudica un lloc de feina.

La presa de possessió de les categories esmentades s'efectuarà en data de 24 de novembre de 2023


20/11/2023

Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits Grup E, nivells 7 i 8, categories professionals peó especialista, mosso de suport 2 %, peó i socorrista i Grup D, nivell 5, categoria professional ATE

S'informa que està previst que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de data de 21 de novembre de 2023 les Resolucions de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per les quals s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del <b>Grup E, nivells 7 i 8, categories professionals peó especialista, mosso de suport 2 %, peó i socorrista i Grup D, nivell 5, categoria professional auxiliar tècnic/a educatiu/va</b> i se'ls adjudica un lloc de feina.

La presa de possessió s'efectuarà en data de 24 de novembre de 2023

17/11/2023

Publicació de la llista definitiva modificada amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del Grup E, nivell 8, categoria professional de peó

 Atès que el Tribunal del Grup E, nivell 8, categoria professional peó, ha revisat la puntuació d'una persona aspirant més, es fa pública la llista definitiva modificada de valoració de mèrits del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra aquest acord del Tribunal, les persones aspirants poden interposar un recurs d'alçada davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagin publicat les llistes, d'acord amb el que disposen els articles 121 i següents, en relació amb l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar la llista definitiva modificada amb les puntuacions a la pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint a la categoria corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

17/11/2023

Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del Grup D, nivell 5, categoria professional auxiliar tècnic/a educatiu/va

 Un cop resoltes les al·legacions efectuades pels aspirants del <b>Grup D, nivell 5, categoria professional auxiliar tècnic/a educatiu/va</b> per part del Tribunal, es fan públiques les llistes definitives de valoració de mèrits del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra l'acord del Tribunal es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació (arts. 112-122 Llei 39/2015).

Podeu consultar les llistes definitives amb les puntuacions a la pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint a la categoria corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

Pel que fa, a les <b>persones aspirants presentades al torn de reserva</b> podeu consultar les llistes esmentades a través del comunicat habilitat en la Consulta personal accedint amb el vostre DNI (sense lletra) i amb la data de naixement.

D'altra banda, el Tribunal ha resolt les al·legacions i reclamacions presentades pels aspirants en temps i forma a la llista provisional de puntuacions.


S'informa que la llista esmentada només inclou les puntuacions definitives revisades pel tribunal d'aquelles persones a les quals en data 20 de juliol de 2023 se les va requerir per acreditar els mèrits al·legats (annex II de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 19 de juliol de 2023), en funció del nombre de places oferides i seguint l'ordre de puntuació en el qual constaven en la llista informativa d'autobaremació, tal i com estableix les bases de la convocatòria.

17/11/2023

Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del Grup D, nivell 5, categoria professional auxiliar tècnic/a educatiu/va

 Un cop resoltes les al·legacions efectuades pels aspirants del Grup D, nivell 5, categoria professional auxiliar tècnic/a educatiu/va</b> per part del Tribunal, es fan públiques les llistes definitives de valoració de mèrits del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra l'acord del Tribunal es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació (arts. 112-122 Llei 39/2015).

Podeu consultar les llistes definitives amb les puntuacions a la pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint a la categoria corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

Pel que fa, a les persones aspirants presentades al torn de reserva  podeu consultar les llistes esmentades a través del comunicat habilitat en la Consulta personal accedint amb el vostre DNI (sense lletra) i amb la data de naixement.

D'altra banda, el Tribunal ha resolt les al·legacions i reclamacions presentades pels aspirants en temps i forma a la llista provisional de puntuacions. Podeu consultar la resposta a les al·legacions presentades, a continuació:

 DILIGÈNCIA

S'informa que la llista esmentada només inclou les puntuacions definitives revisades pel tribunal d'aquelles persones a les quals en data 20 de juliol de 2023 se les va requerir per acreditar els mèrits al·legats (annex II de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 19 de juliol de 2023), en funció del nombre de places oferides i seguint l'ordre de puntuació en el qual constaven en la llista informativa d'autobaremació, tal i com estableix les bases de la convocatòria.

16/11/2023

Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del Grup E, nivells 7 i 8, categories professionals peó especialista, mosso de suport 2 %, socorrista, personal de neteja i peó.

 Un cop resoltes les al·legacions efectuades pels aspirants del <b>Grup E, nivells 7 i 8, categories professionals peó especialista, mosso de suport 2 %, personal de neteja, peó i socorrista</b> per part del Tribunal, es fan públiques les llistes definitives de valoració de mèrits del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra l'acord del Tribunal es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació (arts. 112-122 Llei 39/2015).

Podeu consultar les llistes definitives amb les puntuacions a la pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint a la categoria corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

Pel que fa, a les persones aspirants presentades al torn de reserva podeu consultar les llistes esmentades a través del comunicat habilitat en la Consulta personal accedint amb el vostre DNI (sense lletra) i amb la data de naixement.

D'altra banda, el Tribunal ha resolt les al·legacions i reclamacions presentades pels aspirants en temps i forma a la llista provisional de puntuacions. Podeu consultar la resposta a les al·legacions presentades, a continuació:


S'informa que la llista esmentada només inclou les puntuacions definitives revisades pel tribunal d'aquelles persones a les quals en data 20 de juliol de 2023 se les va requerir per acreditar els mèrits al·legats (annex II de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 19 de juliol de 2023), en funció del nombre de places oferides i seguint l'ordre de puntuació en el qual constaven en la llista informativa d'autobaremació, tal i com estableix les bases de la convocatòria.

15/11/2023

REQUERIMENT D'UNA PERSONA ASPIRANT

 En relació amb el procediment del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal laboral de la categoria neteja per l'illa de Mallorca de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es requereix a la persona aspirant Ana Mª Sayabera Mestre perquè en en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir del dia següent d'aquesta publicació (fins al dia 20 de novembre de 2023), presenti el certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions de la categoria de neteja.

S'informa que en cas de no atendre aquest requeriment en el termini indicat no s'acreditarà el compliment del requisit requerit i no es podrà adjudicar la plaça.

14/11/2023

Un cop resoltes les al·legacions efectuades pels aspirants del Grup C, nivell 4, categoria professional personal tècnic especialista mantenimentper part del Tribunal, es fan públiques les llistes definitives de valoració de mèrits del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 
Podeu consultar les llistes definitives amb les puntuacions a la pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint a la categoria corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

 
D'altra banda, el Tribunal ha resolt les al·legacions i reclamacions presentades pels aspirants en temps i forma a la llista provisional de puntuacions. Podeu consultar la resposta a les al·legacions presentades a la pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint a la categoria corresponent i a la seu electrònica www.caib.es
 


S'informa que la llista esmentada només inclou les puntuacions definitives revisades pel tribunal d'aquelles persones a les quals en data 20 de juliol de 2023 se les va requerir per acreditar els mèrits al·legats (annex II de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 19 de juliol de 2023), en funció del nombre de places oferides i seguint l'ordre de puntuació en el qual constaven en la llista informativa d'autobaremació, tal i com s'estableix les bases de la convocatòria.

 

09/11/2023

Rectificació de dues expansions de persdona laboral Neteja

En data 9 de novembre de 2023 es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de rectificació de les expansions de dos llocs de feina oferts del Grup E, Nivell 8: Netejador/a Mallorca del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


En relació a aquesta Resolució, les persones aspirants no han de dur a terme cap actuació.

Podeu consultar a la pàgina web Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al cos i a la seu electrònica www.caib.es.

 

07/11/2023

Aclariment del Tribunal Qualificador, del Grup E, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 En relació al fet de no valorar el títol de Graduat Escolar com equivalent al Graduat en Educació Secundària Obligatòria, s'ha d'indicar que el punt 2.2.1 de l'Annex 3 (Barem de mèrits) de la convocatòria estableix que s'atorgaran 5 punts pel Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent acadèmic.
 
Atès que el Graduat Escolar és un títol d'un sistema acadèmic extingit, s'ha de comprovar quina és la seva equivalència amb els cursos o títols actuals. Aquestes equivalències venen establertes a l'Annex I del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, que indica que el títol de Graduat Escolar equival al segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Per tant, no es pot valorar el títol de Graduat Escolar (equivalent al segon curs d'Educació Secundària Obligatòria) com si fos el títol de graduat/graduada en ESO (quart curs d'ESO).

03/11/2023

REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT

 El Tribunal del procés excepcional d¿estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l¿Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels grups següents ha acordat la data de revisió dels mèrits i la vista de l'expedient per a les persones aspirants que l'hagin sol·licitat dins termini:

-Grup E, Nivell 7: Socorrista i Peó especialista (únicament les 4 persones incloses a la llista provisional ADDICIONAL de puntuacions)

-Grup E, Nivell 8: Netejador/a
                                 
El Tribunal ha acordat atorgar als assistents un termini addicional d'un dia hàbil per a presentar al·legacions una vegada vist el seu expedient.

La revisió es realitzarà el dia 8 de novembre </b>a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi Corredors, 10, 3a planta, Polígon de Son Rossinyol).

Per a les persones aspirants de fora de l'illa de Mallorca i aquelles que ho hagin sol·licitat, la revisió es farà per via telefònica.

La distribució de les persones aspirants per hores, per al dia 8 de novembre, indica a continuació:

Aspirants Netejador/a (Grup E, Nivell 8) Mallorca
Hora/ tràmit d¿audiència: 9:00h
GARCIA QUIROS, MARIA GRACIA
MOREY SOBERATS, ANTONIO
LOZA SANCHEZ, JUANA
TAULER NADAL, MARGARITA

Hora/ tràmit d¿audiència: 10:00h   
CARDONA MARIA, ROSA ISABEL
PALMER PORCET MARIA ROSA    
EXPOSITO GUZMAN, GLORIA

Aspirants Socorrista (Grup E, Nivell 7) Mallorca 
Hora/ tràmit d¿audiència: 10:30h  
SASTRE PERELLO, TONI
MACIAS ZAMBRANO, SIRIENDI LECCINIA

Aspirants Netejador/a (Grup E, Nivell 8) Eivissa
Hora/ tràmit d¿audiència: 12:00h   
ZOMEÑO VIÑALS MONTSERRAT
MACIAS GUTIERREZ CARMEN
MARI TUR LIDIA

Pel que respecta a les cuatre persones aspirants incloses a la llista provisional addicional de puntuacions de la categoria de Peó especialista, publicada en data 3 de novembre de 2023, poden assistir a la revisió a les 13.00 hores.

 

03/11/2023

Publicació llista provisional addicional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits de la categoria peó especialista

 Únicament els aspirants inclosos en la llista addicional de puntuacions disposen d'un termini de cuatre dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació esmentada, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs, i perquè presentin escrit d'elecció dels llocs de treball oferts, per ordre de preferència, i  la documentació acreditativa del compliment dels requisits.Podeu consultar la llista provisional ADDICIONAL amb les puntuacions a la pàgina web Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al cos i a la seu electrònica www.caib.es.

Podeu consultar la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'ofereixen els llocs de feina i es requereix als aspirants perquè presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits; així com els models d'elecció de llocs, presentació de documentació, declaració responsable i relació de documentació que s'ha de presentar, a la seu electrònica

Les persones incloses en la llista esmentada que dins el termini indicat, tret dels casos de força major que seran degudament constatats i, si n'és el cas, estimats per l'Administració en resolució motivada, no presentin la documentació, no podran ser nomenats funcionaris, en el seu cas, i en restaran anul·lades les actuacions concernents a aquestes persones aspirants.

02/11/2023

REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT ATE

 El Tribunal del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels Grup D, Nivell 5: Auxiliar Tècnic/a Educatiu/iva, per a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, i pel torn de reserva de discapacitat, ha acordat la data de revisió dels mèrits i la vista de l'expedient per a les persones aspirants que l'hagin sol·licitat dins termini.

La revisió es realitzarà el dia 13 de novembre a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi Corredors, 10, 3a planta, Polígon de Son Rossinyol). Al llarg de la propera setmana es farà pública la distribució d'hores.

El Tribunal ha acordat atorgar als assistents un termini addicional d'un dia hàbil per a presentar al·legacions una vegada vist el seu expedient.

 

31/10/2023

Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits

 Els aspirants disposen d'un termini de cuatre dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs, i perquè presentin escrit d'elecció dels llocs de treball oferts, per ordre de preferència, i  la documentació acreditativa del compliment dels requisits.</b>

Podeu consultar les llistes provisionals de puntuacions a la pàgina web Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al cos i a la seu electrònica www.caib.es. Les persones que participen pel torn de reserva discapacitat poden consultar les llistes esmentades mitjançant Consulta Personal.

Podeu consultar la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'ofereixen els llocs de feina i es requereix als aspirants perquè presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits; així com els models d'elecció de llocs, presentació de documentació, declaració responsable i relació de documentació que s'ha de presentar, a la seu electrònica


Les persones incloses en la llista provisional de puntuacions revisades pel Tribunal que dins el termini indicat, tret dels casos de força major que seran degudament constatats i, si n'és el cas, estimats per l'Administració en resolució motivada, no presentin la documentació, no podran ser nomenats funcionaris, en el seu cas, i en restaran anul·lades les actuacions concernents a aquestes persones aspirants.

31/10/2023

Publicació de la declaració  d'urgència de la tramitació dels procediments selectius per cobrir les places de les categories professionals d'ATE i peó/na especialista  del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits

 Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es declara la urgència de la tramitació dels procediments selectius per cobrir les places de les categories professionals d'auxiliar tècnic/a educatiu/iva i peó/peona especialista de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears emmarcades dins el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits convocades per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 17 de setembre de 2022.

Podeu consultar aquesta Resolució en la seu electrònica www.caib.es, en el Portal de l'opositor (http://oposicions.caib.es), dins cada un dels procediments esmentats.

26/10/2023

Rectificació oferiment places Netejador/a Mallorca

 Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de rectificació i modificació de la relació de llocs de treballs oferts del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de data 17/10/2023  s'ha detectat una errada en l'oferiment dels llocs de feina del Grup E, Nivell 8: Netejador/a Mallorca, en el sentit que només s'ha d'oferir un lloc amb el codi L00430052 «IES Madina Mayurqa», i no dos, i, a més, s'ha d'oferir un lloc de feina al centre «IES Josep Sureda Blanes amb el codi de lloc L00430051.

Per tot això,

S'obri un termini de 7 dies hàbils (del 27/10/2023 al 7/11/2023) perquè les persones aspirants incloses en la llista provisional de puntuacions revisades pel Tribunal del Grup E, Nivell 8: Netejador/a Mallorca la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

Els interessats que ja havien presentat l'escrit amb la tria de llocs de treball hauran de tornar a presentar-lo amb els llocs modificats per la Resolució publicada en data de 26/10/2023.

Podeu veure la relació de llocs de feina i la Resolució al portal de l'opositor.

 

26/10/2023

Rectificació oferiment places Peó especialista

 Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de rectificació i modificació de la relació de llocs de treballs oferts del procés excepcional d¿estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de data 17/10/2023   s'ha detectat una errada en el complement específic i en l'horari, en l'oferiment dels llocs de feina del Grup E, Nivell 7: Peó especialista Mallorca.

Per tot això,

S'obri un termini de 7 dies hàbils (del 27/10/2023 al 7/11/2023)perquè les persones aspirants incloses en la llista provisional de puntuacions revisades pel Tribunal del Grup E, Nivell 7: Peó especialista Mallorca presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

Els interessats que ja havien presentat l'escrit amb la tria de llocs de treball hauran de tornar a presentar-lo amb els llocs modificats per la Resolució publicada en data de 26/10/2023.

Podeu veure la relació de llocs de feina i la Resolució al portal del opositor

 

24/10/2023

Publicació de l'Acord del tribunal del grup E, categoria peó especialista de l'illa de Mallorca, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal laboral

 S'informa que el Tribunal del grup E del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral, de la categoria peó especialista de l'illa de Mallorca, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha acordat ampliar el requeriment de documentació a les persones aspirants següents:

Amengual Agullo, VicençBosch Alorda, AntoniTorrilla juan, Carlos Ramón

Per això, es requereix les persones aspirants esmentades perquè acreditin els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable o esmenin els defectes que en presenta la documentació acreditativa, a través dels mitjans establerts en la base 5.1, i s'atorga un termini de deu dies hàbils.

La relació dels requeriments de mèrits que s'ha d'acreditar es pot consultar al Portal de l'opositor (http://oposicions.caib.es) mitjançant la Consulta Personal.

17/10/2023

Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits dels grups:

Grup C, Nivell 4: Tècnic/a especialista, especialitat manteniment Mallorca iGrup E, Nivell 7: Peó especialista Mallorca
Socorrista Mallorca Grup E, Nivell 8: Peó MallorcaNetejador/a Mallorca, Menorca, Eivissa i FormenteraMosso/a de suport Mallorca

.Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs, i perquè presentin escrit d'elecció dels llocs de treball oferts, per ordre de preferència, i  la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

Podeu consultar les llistes provisionals de puntuacions a la pàgina web Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al cos i a la seu electrònica www.caib.es. Les persones que participen pel torn de reserva discapacitat poden consultar les llistes esmentades mitjançant Consulta Personal.

Podeu consultar la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'ofereixen els llocs de feina i es requereix als aspirants perquè presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits; així com els models d'elecció de llocs, presentació de documentació, declaració responsable i relació de documentació que s'ha de presentar, a la seu electrònica i al portal de l'opositor

Les persones incloses en la llista provisional de puntuacions revisades pel Tribunal que dins el termini indicat, tret dels casos de força major que seran degudament constatats i, si n'és el cas, estimats per l'Administració en resolució motivada, no presentin la documentació, no podran ser nomenats funcionaris, en el seu cas, i en restaran anul·lades les actuacions concernents a aquestes persones aspirants.

 

11/10/2023

Publicació de l'Acord del tribunal del grup D, categoria auxiliar tècnic/ca educatiu/va de l'illa de Mallorca, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal laboral

S'informa que el Tribunal del grup D del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral, de la categoria auxiliar tècnic/ca educatiu/va de l'illa de Mallorca, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha acordat ampliar el requeriment de documentació a la persona aspirant següent: Estevan Moreno, Cristina

Per això, es requereix la persona aspirant esmentada perquè acrediti els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable o esmeni els defectes que en presenta la documentació acreditativa, a través dels mitjans establerts en la base 5.1, i s'atorga un termini de deu dies hàbils.

 

 

 

 

29/09/2023

Publicació de l'Acord del tribunal del grup E, categoria netejador/a a l'illa de Menorca, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal laboral

S'informa que el Tribunal del grup E del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral, de la categoria netejador/a de l'illa de Menorca, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha acordat ampliar el requeriment de documentació a la persona aspirant següent: Juan Fraile, Ester

Per això, es requereix la persona aspirant esmentada perquè acrediti els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable o esmeni els defectes que en presenta la documentació acreditativa, a través dels mitjans establerts en la base 5.1, i s'atorga un termini de deu dies hàbils.

La relació dels requeriments de mèrits que s'ha d'acreditar es pot consultar al Portal de l'opositor (http://oposicions.caib.es) mitjançant la Consulta Personal.

 

 


 

 

 

29/11/2023

Llistes definitives de persones admeses i excloses del procés d'estabilització de l'Administració de la CAIB

 Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, en el procés d’estabilització de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 16 de setembre de 2022.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Podeu consultar les llistes  esmentades en aquesta pàgina web del Portal de l’Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al tràmit corresponent i  a la seu electrònica www.caib.es.

29/11/2023


Llistes provisionals de mèrits al·legats del procés d'estabilització de l'Administració de la CAIB

 Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes provisionals de mèrits al·legats del procés d’estabilització de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 16 de setembre de 2022.

Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d'autobaremació), com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta un mèrit en l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats.

És molt important que els aspirants que vulguin presentar esmenes identifiquin molt clarament els mèrits que vulguin corregir i les unitats corresponents, i els situïn específicament dins l’apartat dels mèrits que pertoqui.

Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial.

Podeu consultar les llistes  esmentades en aquesta pàgina web del Portal de l’Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al tràmit corresponent i  a la seu electrònica www.caib.es.


11/11/2023

Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrit per cobrir les places de personal laboral del grup E de les categories peó especialitzat i de socorristaa de l'Administració de la CAIB.

Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de grup E de les categories de peó especialitzat i de socorrista de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 16 de setembre de 2022

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses.

Els aspirants exclosos o omesos disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.


Si les persones excloses o omeses no esmenen el defecte o no presenten els documents preceptius, es consideraran excloses del procediment.

 

Podeu consultar les llistes esmentades en aquesta pàgina web del Portal de l’Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al tràmit corresponent i la seu electrònica www.caib.es.

 

.

04/11/2022

Llistes provisionals de persones admeses i excloses  i termini d’al·legacions del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general i especial de la CAIB

Es fa pública la Resolució per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, en el procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general i especial de la de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 16 de setembre de 2022. A excepció del grup E de peó especialitzat i de socorrista, els quals encara estan en termini de presentació de sol·licituds.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses.

Els aspirants exclosos o omesos disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.
Si les persones excloses o omeses no esmenen el defecte o no presenten els documents preceptius, es consideraran excloses del procediment.

Podeu consultar les llistes  esmentades en aquesta pàgina web del Portal de l’Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al tràmit corresponent i  la seu electrònica www.caib.es.

 

06/10/2022

En data de 6 d'octubre de 2022 es publica en el BOIB núm. 130 la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

D'acord amb el punt 2 de l'esmentada resolució s'atorga un nou termini de presentació de sol·licituds de VINT DIES HÀBILS comptadors  a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a les persones interessades que vulguin participar en les places del grup E de peó especialitzat i de socorrista.

17/09/2022

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts, o en la Seu electrònica.

Podeu demanar cita previa al enllaç següent:

https://ebap.fundaciobit.org/citaestabilizacion/reservar-cita;lang=ca

---

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs de mèrits de personal laboral de la CAIB
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes provisionals de mèrits al·legats del procés d'estabilització CAIB
Resolució per la qual s'ofereixen els llocs de feina i es requereix als aspirants per que presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits
Resolució de rectificació i modificació de la relació de llocs de treballs oferts
Resolució per la qual s'ofereixen els llocs de feina i es requereix als aspirants per que presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits
Llista definitiva de mèrits aspirants Menorca un cop resoltes les al·legacions
Llista definitiva de mèrits aspirants Mallorca un cop resoltes les al·legacions
Respostes a les al·legacions presentades a la llista provisional de mèrits
Llista definitiva de mèrits un cop resoltes les al·legacions del Grup E nivell 7 i 8
Respostes a les al·legacions presentades a la llista provisional de mèrits del Grup E nivell 7 i 8
Respostes a les al·legacions presentades a la llista provisional de mèrits ATE
Resolució de la conselResolució per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral,Mosso/a de suport
Resolució per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral,soccorrista se'ls adjudica un lloc de feina
Resolució per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral,Peó especialista se'ls adjudica un lloc de feina
Resolució per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral,Peó i se'ls adjudica un lloc de feina
Resolució per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral,ATE i se'ls adjudica un lloc de feina
Resolució de la Consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'acorda l'exclusió de dues persones aspirants
Resolució de modificació de la resolució per la qual s'aprova la convocatòria del procés d'estabilitazació
Llistes definitives de mèrits del Grup D, categories professionals: cuiner de primera; ajudant de cuina; Oficial de segona manteniment, i Vigilant de seguretat del concurs d''estabilització
Resposta del tribunal a les al·legacions presentades contra la llista provisional de mèrits Grup D: cuiner de primera; Ajudant de cuina; Oficial de primera de manteniment; Oficial de segona de manteniment i Vigilant de seguretat
Llista provisional ADDICIONAL de mèrits amb les puntuacions obtingudes amb l'ampliació de l'Annex II

Data d'actualització: 12 febrer 2024


Comparteix

× Contingut temporal pendent d'actualització