Informació per als Usuaris

 
Què entenem per Declaració de voluntats anticipades?

La Declaració de voluntats anticipades vetla pels nostres objectius vitals, els nostres valors personals, les nostres opcions respecte de tractaments i teràpies experimentals, la destinació dels nostres òrgans, la nostra decisió respecte de la incineració, la inhumació o altres destinacions del cos després de la defunció, així com se'ns faculta a nomenar un representant que sigui el nostre interlocutor per dur a terme les voluntats incloses en el document que atorguem. Tot això en nom dels nostres drets com a ciutadans i pacients.

Qui pot atorgar la Declaració de voluntats anticipades?

Qualsevol persona major de setze anys i amb plena capacitat d'obrar té dret a atorgar per escrit la Declaració de voluntats anticipades.

Qui pot ser representant?

Qualsevol persona major d'edat i amb plena capacitat d'obrar, i que accepti expressament aquesta responsabilitat i que conegui l’atorgant.
Poden ser designats un o diversos representants simultanis o successius perquè siguin els interlocutors vàlids en dur a terme la voluntat continguda en el document.
En el cas que es nomeni com a tal a un cònjuge o parella estable o de fet, queda sense efecte aquest nomenament per la interposició d'una demanda de nul·litat, separació matrimonial o divorci, o pel cessament de la convivència, excepte que el declarant manifesti expressament que la representació continuï vigent.

Quina és l'eficàcia de la Declaració de voluntats anticipades?

La Declaració de voluntats anticipades només ha de ser tenguda en compte en els casos que l’atorgant es trobi en una situació que li impedeixi expressar personalment la seva voluntat.

Quins són els límits del contingut de la Declaració?

S’hi ha de fer constar la voluntat de l’atorgant lliurement emesa, però s'ha de tenir en compte que no s'han d’aplicar les instruccions contingudes en la declaració que siguin contràries a l'Ordenament jurídic i a la bona pràctica clínica.
A la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades, se'ns indica en el seu art. 6 que s’han de tenir per no posades les instruccions contràries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica o les que no corresponguin exactament amb el supòsit de fet que la persona hagi previst a l'hora d'emetre-les.

Podem modificar, substituir o revocar la nostra declaració?

En qualsevol moment, podem modificar, substituir o revocar la nostra Declaració de voluntats anticipades, seguint el mateix procediment que l'establert per a l'atorgament.

Telèfon d'informació
Cita prèvia
900 701 130