Normativa

  • Llei 41/2002, de 14 de novembre bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.
  • Conveni internacional del Consell d'Europa per a la protecció dels Drets de l'Home i la Biomedicina, subscrit el 4 d'abril de 1997.

text.gif Llei de Voluntats Anticipades 

text.gif Decret 58/2007 DESPLEGAMENT LLEI VOLUNTATS ANTICIPADES BOIB, de desplegament de la Llei de voluntats anticipades i del Registre de Voluntats Anticipades de les Illes Balears.

text.gif Ordre de la Consellera sobre la creació de fitxers de voluntats anticipades, de creació i supressió dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Salut i Consum, segons estableix la Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre. BOIB núm. 68 de 8 de maig de 2007. 

text.gif Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir
 

Telèfon d'informació
Cita prèvia
900 701 130