Torna

Portal de transparència de l'AETIB

Català  Español

qui som

que feim

Qui som?

L'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) s’integra en el sector públic instrumental i té com a objecte genèric l'estratègia turística de les Illes Balears i la gestió dels recursos del fons per afavorir el turisme sostenible.

Les finalitats de l'AETIB són les següents:

L'elaboració de l'estratègia de sostenibilitat com a element de minva dels impactes de l'activitat turística i la millora del posicionament internacional de les Illes Balears.

Què feim?

Per elaborar l'estratègia de sostenibilitat i gestionar el fons per afavorir el turisme sostenible, es fan aquelles accions que són necessàries per a la correcta gestió dels projectes aprovats per la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible: donar suport administratiu a la Comissió, avaluar i elevar, si cal, els projectes presentats en cada Pla Anual d'acord amb els criteris, aprovar la concesió i tramitar els expedients de subvenció, comprovar el compliment, per part de les persones o entitats beneficiàries de les subvencions, entre d'altres.

normativa

contractacio

Marc normatiu

En aquest apartat es pot trobar el llistat normatiu genèric i propi que és d'aplicació a l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balearars (AETIB).

Dades relatives a l'activitat contractual

En aquest apartat es poden trobar les dades relatives a l'activitat contractual: contractació, subvencions, convenis, pressupost, comptes anuals, patrimoni i retribucions.