Malalties de declaració obligatòria

1. Introducció

La necessitat de combatre les malalties dels animals a escala mundial motivà la creació de l'Oficina Internacional d'Epizoòties, gràcies a un acord internacional firmat el 25 de gener de 1924. El maig de 2003 l'Oficina es va convertir en l'Organització Mundial de Sanitat Animal, però va conservar el seu acrònim històric OIE. Actualment, la OIE es l'organització intergovernamental encarregada de millorar la sanitat animal del món. Exerceix la seva comesa sota l'autoritat i el control de l’Assemblea Mundial de Delegats, que designen els governs de tots els estats membres.

El director general de la OIE, nomenat per l'Assemblea Mundial de Delegats, dirigeix les activitats d'aquesta organització a la seu mundial, la qual aplica les resolucions del Comitè, elaborades amb el suport de les comissions següents triades pels delegats:

 • El Consell, que representa l'Assemblea durant els intervals entre les sessions generals; es reuneix dues vegades a l'any per examinar les qüestions tècniques i administratives, i en particular el programa d'activitats i el projecte del pressupost que s'ha de presentar a l'Assemblea.
 • Les comissions regionals, que són instàncies institucionals de ple dret creades per tractar els problemes específics dels seus membres en les diferents regions del món. Hi ha cinc comissions regionals: Àfrica, les Amèriques, Europa, Orient Mitjà i Àsia, Extrem Orient i Oceania. Cada comissió regional organitza una conferència biennal a un dels països de la regió, en la qual es tracten assumptes tècnics i s'organitza la cooperació regional per al control de les malalties animals.
 • Les comissions especialitzades, que empren la informació científica actual per estudiar els problemes d'epidemiologia, prevenció i control de les malalties animals, i per elaborar i revisar les normes internacionals de la OIE i tractar assumptes científics i tècnics que plantegin els països i territoris membres.

2. Llista de malalties de declaració obligatòria

Com a conseqüència de les resolucions adoptades pel Comitè Internacional i les recomanacions emeses per les comissions regionals, es va encomanar a la seu de la OIE que elaboràs una llista única de malalties de declaració obligatòria d'animals terrestres i aquàtics que substituïssin les antigues llistes A i B. L'objectiu d'elaborar una llista única és que totes les malalties que en formin part comparteixin el mateix grau d'importància en el comerç mundial. Els criteris proposats per incloure una malaltia en la llista única de la OIE s'han reduït a un mínim de factors, fàcilment definibles i aplicables al món sencer.

Aquesta llista única de malalties de declaració obligatòria es revisa periòdicament i, en el cas que l’Assemblea Mundial de Delegats adopti esmenes en la sessió general anual, la llista nova entre en vigor a partir de l'1 de gener de l'any següent. Les malalties, infeccions i infestacions de la Llista de la OIE es poden trobar en la pàgina web https://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/enfermedades-de-la-lista-de-la-oie-2020

3. Requisits de la notificació de les malalties

L'article 5 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, estableix que qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, està obligada a comunicar a l'autoritat competent, de manera immediata, tots els focus de què tingui coneixement de malalties de caràcter epizoòtic, o que per la seva especial virulència, extrema gravetat o ràpida difusió impliquin un perill potencial de contagi per a la població animal, inclosa la domèstica o silvestre, o un risc per a la salut pública o el medi ambient. Quan es notifica una malaltia és molt important que s'aporti, com a mínim, la informació següent:

 • Municipi on ha aparegut el focus
 • Data de l'aparició dels símptomes
 • Espècie dels animals afectats
 • Nombre d'animals afectats
 • Nombre d'animals morts, sacrificats o tractats
 • Diagnòstic


El Reial decret 526/2014, de 20 de juny, pel qual s'estableix la llista de les malalties dels animals de declaració obligatòria i se'n regula la notificació, determina les malalties dels animals subjectes a la declaració obligatòria en l'àmbit d'Espanya, de la Unió Europea i de l'Organització Mundial de Sanitat Animal, i també els requisits per notificar-les. Estableix que les autoritats competents han d'efectuar la declaració oficial de les malalties dels animals que figuren en l'annex I del Reial Decret i de les malalties emergents. Aquesta declaració s'ha de fer de manera immediata si:

 • Apareix per primera vegada a Espanya o a una zona d'Espanya una malaltia de l'annex I del Reial decret 526/2014 o una malaltia emergent.
 • Reapareix una malaltia de la llista de malalties de declaració obligatòria de la OIE després d'haver declarat que el focus s'havia extingit.
 • Apareix per primera vegada a Espanya o a una zona d'Espanya una soca nova de l'agent patogen d'alguna malaltia de l'annex I del Reial decret 526/2014.
 • Hi ha un canvi sobtat de la distribució, o un increment en la incidència o virulència, o de la morbiditat o mortalitat d'una de les malalties que figuren en l'annex I.
 • Apareix una de les malalties de l'annex I en un nou tipus d'hoste.


Una vegada s'ha efectuat la declaració oficial de les malalties que recull l'annex I, les autoritats competents l'han de comunicar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per mitjà de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària, amb la finalitat de coordinar les mesures que s'hagin d'adoptar, i perquè la notifiqui a la OIE i, en el cas de les malalties incloses en els annexos I.A i I.C, també a la Comissió Europea i a la resta dels estats membres.