Torna

Servei Ramaderia - SANDACH

Registre de moviments SANDACH (RMS)

La normativa que regula els SANDACH en el terreny europeu i nacional estableix diferents requisits, usos i destins per als subproductes depenent de la categoria i natura d’aquests. Així, resulta fonamental establir un control i traçabilitat dels moviments dels subproductes animals.

A aquest efecte, el dia 18 de juny de 2014 es va publicar el Reial decret 476/2014, de 13 de juny, pel qual es regula el Registre nacional de moviments de subproductes animals i productes derivats no destinats a consum humà que té per objecte la identificació i el registre informàtic de tots els moviments de SANDACH a Espanya.

L’article 18 del Reial decret 1528/2012 estableix que durant el transport dels SANDACH aquests han d’anar acompanyats d’un document comercial per triplicat (un exemplar per a l’establiment d’origen, un per al de destí i un altre per al transportista). L’annex II del Reial decret 1528/2012 recull les dades mínimes que ha de contenir aquest document a Espanya.

La normativa que regula el RMS estableix que els documents comercials es facin per via telemàtica, de manera que sigui més fàcil detectar les discrepàncies en origen i destí, i que tots els moviments de SANDACH quedin registrats i accessibles al control oficial.

Per poder introduir (origen) o validar (destí) els moviments al registre informàtic, els operadors han de comunicar la persona responsable de la càrrega de la informació al registre telemàtic. Es pot accedir al tràmit de comunicació de persona responsable a l’enllaç següent.

D’acord amb l’article 3 del Reial decret 476/2014, han de constar al RMS els moviments que tenguin per origen operadors amb instal·lacions registrats o autoritzats en el Registre d’establiments i mitjans de transport SANDACH (RES) i establiments carnis sotmesos a autorització d’acord amb el Reglament (CE) 853/2004.