Torna

Servei Ramaderia - SANDACH

Registre d’establiments i mitjans de transport SANDACH (RES)

El Reglament (CE) 1069/2009 estableix l’obligació que els operadors notifiquin els establiments o plantes sota el seu control que intervinguin en qualsevol de les fases de generació, transport, manipulació, processament, emmagatzemament, introducció en el mercat, distribució, ús o eliminació de subproductes animals i productes derivats, i estableix un règim d’autorització per a aquelles activitats recollides a l’article 24.

El Reial decret 1528/2012 crea el Registre d’establiments, plantes i explotadors SANDACH, que està format pels registres creats per les diferents comunitats autònomes. Aquest Reial decret estableix a l’annex I les dades mínimes que les diferents comunitats autònomes han de registrar al seu àmbit territorial.

Es pot consultar la relació dels establiments registrats per secció en el terreny nacional a la pàgina web dels subproductes d’origen animal no destinats al consum humà del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Per accedir a més informació sobre el procediment del Registre d’establiments i mitjans de transport SANDACH a les Illes Balears, clicau aquí.