Torna

Servei Ramaderia - SANDACH

Pla de control d’establiments i mitjans de transport SANDACH

D’acord amb el Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària; i d’acord amb el Reglament (CE) 882/2004, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals, els estats membres han de controlar i verificar que els explotadors de les empreses alimentàries i de pinsos compleixen els requeriments de la legislació alimentària en totes les etapes de la producció, per la qual cosa mantindran un sistema de controls oficials.

Aquests controls oficials han d’incloure també els subproductes d’origen animal no destinats al consum humà (SANDACH), productes que no es poden reintroduir en la cadena alimentària i la mala gestió dels quals causaria una conseqüència negativa en la salut pública, la sanitat animal i el medi ambient.

A més a més, el Reglament (CE) 882/2004 estableix que per a l’aplicació correcta d’aquests controls, cada estat membre ha de preparar un únic pla nacional de control plurianual integrat, que formarà part del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària (PNCOCA). Espanya ha aprovat el PNCOCA 2016-2020, que inclou com a programa VII el control oficial en l’àmbit de la producció primària i qualitat alimentària i el control dels SANDACH a establiments i mitjans de transport inclosos al Registre nacional.

El Servei de Ramaderia aprova i executa anualment un Pla de Control per verificar la gestió correcta dels subproductes d’origen animal als establiments i mitjans de transport inclosos al Registre nacional.