Torna

Salut i Gènere

Morbiditat diferencial

Hi ha malalties, motius de consulta o factors de risc que mereixen una atenció específica cap a les dones, sigui per què només en elles es pot presentar aquests problemes o perquè siguin molts més freqüents en el sexe femení.

Drogodependències

lazo_pdf.gif Guia Dona i Drogodependències.

Incorporar la perspectiva de gènere a l'hora de fer front als reptes i problemes que plantegen les drogues permet comprendre les relacions específiques que homes i dones mantenen amb les drogues, les seves semblances i diferències.
Ens ajuda a entendre per què homes i dones tenen algunes motivacions comunes i altres diferents per consumir drogues i les conseqüències que per a homes i dones es deriven d'aquesta conducta.

Malalties cardiovasculars

go.gif Enfermedad cardiovascular en la mujer. Estudio de la situación en España. Observatorio de salud de las mujeres.

Les malalties cardiovasculars són una important causa de mortalitat femenina.
Està demostrat que hi ha diferències de gènere relacionades amb la cardiopatia isquèmica, en factors de risc cardiovascular, manifestacions clíniques, utilització i rendiment de proves diagnòstiques i en l’aplicació de mesures terapèutiques. També ha quedat de manifest el pitjor
pronòstic global en les dones, degut en part pel fet que es tracta de pacients de més edat, amb més patologia associada ..., però també al retard en el diagnòstic i la menor utilització d'alguns tractaments.

  
Malalties endocrines: Tiroide, Diabetis, etc.

Totes les malalties endocrines presenten una alta prevalença entre el sexe femení, però la glàndula tiroide és la que presenta alteracions amb més freqüència, sobretot les relacionades amb patologia autoimmune.
Endometriosi
S’estima que l’endometriosi afecta el 7-15 % de les dones en edat fèrtil. Els símptomes són diversos, i de vegades afecten de manera important la qualitat de vida, tot i que algunes dones amb la malaltia poden no tenir símptomes. En general, els símptomes són més intensos durant el període menstrual. A causa de la gran varietat simptomàtica i a la consciència generalitzada per part de les dones que és normal que la menstruació faci mal, poden passar diversos anys fins que l’endometriosi és diagnosticada.
La infertilitat pot arribar al 30-40 % de les dones amb la malaltia.
lazo_pdf.gif Guia d’atenció a les dones amb endometriosi en el Sistema Nacional de Salut (SNS)
lazo_pdf.gif Descarregar tríptic
  
Anèmies i dèficit de reserves de ferro

Les anèmies amb dèficit de glòbuls vermells suposen la malaltia més prevalent entre el sexe femení juntament amb la deficiència de reserves de ferro.
La majoria d'anèmies són microcítiques per manca de ferro, sigui nutricional o per excés de sagnats.
        
Dèficit clínic i subclínic de vitamina D, en hiperparatiroïdisme secundari

La deficiència crònica de vitamina D és molt freqüent entre la població major de 50 anys amb una prevalença més gran entre dones a partir dels 45 anys i constitueix un factor de risc per a la osteopènia i fractures òssies.
Artritis reumatoide
És la causa més comuna d'artritis inflamatòria crònica i afecta aproximadament de l'1 al 2% de la població en general i un 75% dels pacients són dones. El pic més alt d'incidència es produeix de 20 a 40 anys tot i que la incidència està augmentant darrerament amb l'edat.
Salut mental: Depressió, Ansietat, trastorns de l'alimentació
El gènere és un factor de risc per a la presentació de simptomatologia depressiva en tots els grups d'edat, amb una ràtio de risc dona / home de 2: 1. Es considera una de les principals causes de discapacitat en les dones.

Incloure la perspectiva de gènere en la salut mental significa tenir en compte les diferències entre dones i homes. Diferències quantitatives i qualitatives en la morbiditat psiquiàtrica, diferencies en l'expressió simptomatològica, diferències en consum de psicofàrmacs i l'ús i freqüentació de serveis.

go.gif Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. 2009-2013

go.gif Salut mental. Isabel Montero Piñar. Universidad de Valencia. Perspectiva de género.

 
VIH/SIDA

Les actituds basades en la representació social de la sida i els consensos tradicionals de gènere, és el que motiva a les resistències socials i personals a posar en pràctica conductes preventives.

L’enfocament de gènere, tant de la infecció com de la malaltia, mostra diferències en l'atenció que cerquen i reben els homes i les dones.

go.gif Guía práctica para la integración de la perspectiva de género en los programas de prevención del VIH. Ministerio de Sanidad. 2012.
go.gif VIH/SIDA. Sara Velasco Arias. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
go.gif Protocolo de Prevención de la Transmisión Heterosexual del VIH en Atención Primaria con Enfoque de Género.
go.gif García-Sanchez, Inés. Diferencias de género en el VIH/sida.
go.gif Estratègia de VIH-Sida de les Illes Balears. Conselleria de Salut
  
Càncer de mama

A Espanya es diagnostiquen cada any entre 40 i 75 nous casos de càncer de mama per cada 100.000 dones i es produeixen unes 6000 morts anuals per aquesta malaltia.

go.gif Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama
  
Altres neoplàsies

Càncer d’úter o ovaris.