Torna

Salut i Gènere

Marc jurídic

Normativa autonòmica

lazo_pdf.gif Llei 16/1983, de 24 d’octubre, de creació de l’organisme autònom Institut de la Dona

lazo_pdf.gif Llei 5/2000, de 20 d'abril, de l'Institut Balear de la Dona

lazo_pdf.gif Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona

lazo_pdf.gif Decret 46/2015, de 22 de maig de 2015, de modificació de principis generals per a la concessió dels ajuts econòmics de pagament únic recollits en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

lazo_pdf.gif Instrucció de 29 de gener de 2015 per una comunicació no sexista en l’Administració de la CAIB

lazo_pdf.gif Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes

 

Normativa Estatal

lazo_pdf.gif Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social

lazo_pdf.gif Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l'ordre de protecció de les víctimes de la Violència domèstica

lazo_pdf.gif Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere

lazo_pdf.gif Llei Orgànica 10/2011, de 27 de juliol, de modificació dels articles 31 bis i 59 bis de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social

lazo_pdf.gif Real Decret 1452/2005, de 2 de desembre, pel qual es regula l'ajuda econòmica establerta en l'article 27 de la Llei Orgànica 1 /2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

lazo_pdf.gif Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

lazo_pdf.gif Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs.

lazo_pdf.gif Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència

lazo_pdf.gif Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència

lazo_pdf.gif Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social

lazo_pdf.gif Protocol Marc de protecció de les víctimes de tracta d’essers humans

  

Normativa Internacional

lazo_pdf.gif Directiva 2002/73 / CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 de setembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207 / CEE del Consell relativa a l'aplicació del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a l'accés a l'ocupació, a la formació i a la promoció professionals, i a les condicions de treball

lazo_pdf.gif Directiva del Consell 2004/113 / CE de 13 desembre 2004 per la qual s'aplica el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones a l'accés a béns i serveis i el seu subministrament

lazo_pdf.gif Instrument de ratificació del Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l'11 de maig del 2011

go.gifConvenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona  (CEDAW)

lazo_pdf.gif Protocol facultatiu CEDAW

lazo_pdf.gif Instrument de ratificació del Protocol facultatiu de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, fet a Nova York el 6 d’octubre de 1999
(«BOE» 190, de 9-8-2001.)

go.gifDeclaració Universal dels Drets Humans

go.gifLegislació de la Unió Europea sobre violència de gènere

go.gifDeclaració i plataforma d'acció de la IV conferència internacional sobre la dona de Beijng (1995)

go.gifManual de legislació sobre la violència contra la dona. ONU Mujeres 2012

lazo_pdf.gif Resolució de 25 de novembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableix el procediment de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere.

lazo_pdf.gif Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i nins, que complementa la Convenció de les Nacions Unides contra la Delinqüència organitzada transnacional (Palerm 2000)