Torna

Salut i Gènere

Menors i dones en situació d'especial vulnerabilitat

Menors
La violència condiciona el benestar i desenvolupament personal i els produeix problemes de salut física i psicològica.

Embaràs
En el context d'una relació de Violència de Gènere, l'embaràs és una etapa d'especial vulnerabilitat i d'especial risc. A vegades, és en aquesta etapa quan la violència comença a ser franca i evident. Així mateix, un percentatge important de maltractaments per part de la parella s'inicien en aquest període, incloent-hi la violència física i sexual. Al seu torn, l'embaràs afegeix dificultat a les possibilitats de separar-se de la parella. El maltractament constitueix a més, un factor de risc gestacional, motiu pel qual tot embaràs en una dona que pateix maltractaments es considera d'alt risc, el que significa un augment de la morbimortalitat materna i perinatal: quadres d'estrès, infeccions, anèmies, avortaments espontanis, amenaça de part preterme, part preterme, nounats de baix pes, distrès fetal i mort fetal i neonatal.

Discapacitat
Les dones amb alguna discapacitat física, sensorial o psicològica es troben en una situació d'especial vulnerabilitat a la violència física, sexual i psicològica, per tenir, amb major probabilitat:

 • Menor capacitat per defensar-se
 • Major dificultat per expressar-se
 • Menor credibilitat en el seu relat, especialment en dones amb trastorn mental greu
 • Menor accés a la informació, assessorament i als recursos de forma autònoma
 • Major dependència de terceres persones
 • Més dificultats d'accés al treball remunerat i a l'educació
 • Menor autoestima i menyspreu de la seva pròpia imatge
 • Por a perdre els vincles que li proporcionen cures
 • Menor independència i major control econòmics

Violencia de género hacia las mujeres con discapacidad (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad)

Immigració
En les dones immigrants, a més poden influir condicions que determinen una especial vulnerabilitat:

 • La precarietat econòmica i laboral
 • Situacions administratives irregulars i la por de ser expulsades del país
 • Majors dificultats de comunicació i expressió a causa de les barreres idiomàtiques
 • Major dificultat d'accés als recursos sociosanitaris
 • Absència o escassa xarxa de suport familiar i social, especialment en dones nouvingudes al país
 • Desconeixement dels seus drets i dels recursos
 • Prejudicis, actituds discriminatòries i desconfiança de professionals de diversos àmbits
 • En les situacions de sol•licitud de reagrupació de menors, por a la paralització de l'expedient si es produeix la separació de la parella
 • L'estigma i la vergonya per haver patit, una altra de les formes de violència de gènere, com és la mutilació genital femenina, són factors poderosos que moltes vegades frenen a aquestes dones a l'hora de cercar ajuda.

Tracta de dones i nines amb fins d'explotació sexual
Entre els riscos i dificultats que comporta sortir d'aquesta situació es troben: el control dels seus traficants a través de suposats deutes que van ser forçades a contraure, les amenaces de mal a la família o a ella mateixa, ser deportada, llevant-li els seus documents d'identitat, o privant-la de tenir contacte amb el món exterior, família i amistats. A vegades, també són forçades a casar-se contra la seva voluntat.
Tot i que les dades disponibles són escasses, i la major part de les estimacions es fan basant-se en el nombre de dones prostituïdes, el dany a la salut de les dones i nines objecte de tracta és contundent, pel que en salut pública s'incorpora la tracta de persones com un problema de salut.
La prostitució no és una expressió de llibertat sexual de la dona, sinó que té a veure amb la violència, la marginació, la dificultat econòmica i la cultura sexista i patriarcal. Els drets de ciutadania universal que la nostra societat promou estan vedats per a les dones prostituïdes. L'accés a recursos econòmics, culturals i socials es veu minvat per aquest sector de la població, en formar part dels circuits informals de l'economia.

Dones majors
La bretxa de gènere es perpetua fins al final de la vida: les situacions de discriminació viscudes per aquestes dones durant la seva joventut es multipliquen quan arriben a la vellesa. Les dones grans viuen soles amb més freqüència que els homes, tenen ingressos més baixos, pateixen, en major mesura, malalties i trastorns crònics i tenen pitjor percepció subjectiva de la seva salut i qualitat de vida.
En les dones majors poden influir factors que augmenten la vulnerabilitat a la violència de gènere, comporten una major dependència i dificulten les possibilitats de posar fi a una relació de maltractament:

 • Hi poden haver estat patint maltractament durant molts anys, tot i no ser-ne conscients, desenvolupant sentiments d'indefensió, incapacitat i impotència que els impedeixen plantejar alternatives a la seva situació.
 • En l'etapa de la jubilació, el nombre d'hores de convivència amb la parella augmenta, i alguns homes intenten tenir un major control sobre el temps, les activitats i relacions de les dones, exigint, amb violència, la seva disponibilitat i presència per acompanyar-los i atendre'ls.
 • És freqüent la dependència econòmica de la parella i ingressos escassos procedents de pensions, que impedeixen que les dones es plantegin com a possibilitat la separació de la parella i l'inici d'una vida autònoma i independent.
 • En aquesta etapa de la vida, hi ha dones que perden el suport quotidià dels seus fills o filles quan aquests / tes s'independitzen, i fins i tot canvien de ciutat, el que les enfronta a viure una violència sense testimonis ni mediació.
 • En altres ocasions, les dones grans que es plantegen la separació de la seva parella, no reben suport per part de fills i filles, o són fins i tot culpabilitzades.
 • Algunes dones es veuen en la circumstància d'haver de tenir cura a la seva parella, de la qual han rebut i continuen rebent maltractaments, per trobar-se aquesta en situació de dependència i / o malaltia crònica.
 • Les dones que arriben a la vellesa amb un important deteriorament en la salut o alguna discapacitat que disminueix la seva autonomia personal, tenen major risc de patir maltractament per part de les seves parelles en haver de tenir cura d'elles, o que augmenti la intensitat i gravetat del qual ja anaven patint.

Medi rural
A més de les barreres comuns a totes les dones en la revelació i denúncia de la situació de maltractament, viure en el medi rural afegeix altres dificultats tant per a la detecció, com per a la intervenció:

 • Dificultats d'accés als recursos per la seva dispersió i llunyania.
 • Major control social, és més difícil l'anonimat. El fet de denunciar pot tenir repercussions en les relacions amb la comunitat.
 • Majors dificultats per a la protecció. En petits municipis, les ordres d'allunyament són difícils de complir.
 • Menor possibilitat d'independència econòmica

Dones en situació d'exclusió social
La feminització de la pobresa condueix a les dones a experimentar situacions d'exclusió social. Una part significativa de dones soles amb càrregues familiars, dones que estan a la presó o han sortit d'ella, dones que exerceixen la prostitució, dones amb drogodependències greus, poden trobar-se experimentant aquest tipus de situacions. Habitualment acumulen diversos factors de desavantatge social, que contribueixen no només a una major vulnerabilitat a patir violència de gènere, sinó a augmentar les dificultats per sortir-ne:

 • Analfabetisme o nivells molt baixos d'instrucció social, escassa o nul•la qualificació laboral, precarietat en l'habitatge, problemes greus en l'esfera de les relacions personals i / o familiars, no tenir o tenir molt limitada l'autonomia econòmica.
 • Tenir associades altres circumstàncies adverses: problemes importants de salut o discapacitats, baixa autoestima, sentiments de rebuig social, vergonya, impotència, desesperança, manca d'habilitats socials, que disminueixen la capacitat d'autodeterminació necessària per afrontar una separació.
 • Tenir en la pràctica, menor accés als serveis d'ajuda.
 • Absència de xarxes socials de suport o vincles massa precaris.
 Dones amb VIH
Tenir infecció pel VIH pot ser un factor de risc davant la violència de gènere. S'ha mostrat que les dones amb infecció pel VIH poden estar en risc de patir episodis de violència, des d’insults fins agressions físiques i sexuals després de comunicar el seu estat serològic a les seves parelles. Encara que diferents estudis indiquen que els índexs de violència de gènere que pateixen les dones amb el VIH són similars als que pateixen les dones que no estan infectades, la seva intensitat i gravetat sembla ser més severa per a les primeres. D'altra banda, en les dones que es troben en una relació abusiva augmenta considerablement el risc d'infecció per VIH, a causa de la por de les conseqüències d'oposar-se a una relació sexual no desitjada, del temor al rebuig si intenta negociar relacions sexuals més segures, i a la mateixa coerció i manipulació emocional a la qual es veuen sotmeses.
lazo_pdf.gif Guía práctica para la integración de la perspectiva de género en los programas de prevención del VIH
  
Dones amb trastorns addictius

En aquests casos, cal fer front a la doble necessitat d'atendre, tant a la seva situació de dependència, com a la violència que estan patint.