¿Si no estic d'acord amb la facturació, com he de procedir?

En primer lloc, heu d’interposar la reclamació corresponent al Servei d'Atenció al Client de la comercialitzadora d'energia elèctrica o de gas. Per als usuaris de menys de 15 kW contractats, aquesta ha d'atendre la reclamació en el termini màxim de cinc dies hàbils. Un cop rebuda la resposta o davant la manca d’aquesta, es pot presentar la reclamació davant aquesta Direcció General.

 

Arriben les factures amb consums estimats. Què faig?

El primer que cal fer, com amb qualsevol altra incidència que afecti la facturació, és posar una reclamació davant la companyia comercialitzadora. Aquesta última haurà de traslladar la queixa a la companyia distribuïdora encarregada de les lectures perquè procedeixin a esmenar l'anomalia que ha afectat la presa de lectures.

Independentment de l'obligació que tenen les companyies distribuïdores de fer les lectures periòdiques oportunes, en casos concrets que dificultin aquestes lectures (com comptadors no telegestionats situats a l'interior de finques sense accés lliure), si així ho voleu i teniu accés al comptador, podeu facilitar l'autolectura del comptador a la companyia a través de la pàgina web. Aquesta autolectura serà la que s'utilitzi per al càlcul del consum en aquest cicle, si es rep en el termini de ± 5 dies respecte a la data de tancament de lectura (que figura a la factura). Si es rep en un altre moment, quedaria registrada com a lectura real de referència, utilitzable per possibles refacturacions o reclamacions.

 
Arriben arriben factures amb subministrament zero. Això vol dir que s'ha avariat el comptador? Com podran llavors facturar-me els consums realitzats?

El fet que a les factures no apareguin consums pot deure’s a diversos factors:

 - En cas de consum d'electricitat, que el sistema de telemesura en qüestió hagi fet fallida.

 - O, més infreqüent, que el comptador s'hagi avariat.

En tot cas, un cop rebuda la reclamació per part de la distribuïdora, aquesta ha de comprovar la incidencia que afecta la presa de les lectures i l'ha d'esmenar. En el supòsit de fallida o absència de la telemesura, han de recuperar les lectures registrades pel comptador i facturar els consums realitzats. En el supòsit de fallida del comptador, en no poder-se recuperar els consums realitzats, s'ha de fer una estimació dels consums efectuats durant el període afectat per la falta de lectures tenint en compte els consums efectuats al punt de subministrament durant l'any anterior.

 
Després del canvi de comercialitzadora he deixat de rebre factures. Què faig?

Heu de verificar amb la nova comercialitzadora que no hi hagi hagut cap error respecte del CUPS que us han assignat.

 
He augmentat la potència del meu punt de subministrament elèctric i em cobren uns drets de connexió, extensió, accés i fiança. És correcte?

Sí. Se us han de cobrar aquests drets i fiança en funció de la diferència entre la potència que tenia antigament contractada i la potència actual.

 
Em poden cobrar alguna cosa per canviar el nom del titular?

No. El canvi cal comunicar-lo a l'empresa subministradora i, si no hi ha deute, no suposa cap cost.

 

Em van tallar el subministrament d'energia elèctrica per falta de pagament i ja he abonat el deute. Quan restabliran el servei?

El subministrament es reposarà l'endemà d'efectuar el pagament, tant de la quantitat deguda com de la quantitat en concepte de reconnexió del subministrament, excepte en els casos en què hagi transcorregut el període que impliqui la rescissió del contracte. L'empresa comercialitzadora ha de tenir constància que s'ha realitzat.

 
Em van tallar el subministrament de gas natural per falta de pagament i ja he abonat el deute. Quan restabliran el servei?

Una vegada efectuada la suspensió del subministrament, aquest s'ha de reposar com a màxim a les quaranta-vuit hores següents de l'abonament de la quantitat deguda i la quantitat autoritzada en concepte de reconnexió del subministrament, excepte en els casos en què hagi transcorregut el període que impliqui la rescissió del contracte. L'empresa comercialitzadora ha de tenir constància que s'ha fet l’abonament.

Les despeses que origini la suspensió del subministrament de gas seran per compte de l'empresa distribuïdora. La reconnexió del subministrament, en cas de tall justificat i imputable al consumidor, serà per compte del consumidor, que haurà d'abonar una quantitat equivalent al doble dels drets de connexió vigents com a compensació de les despeses de desconnexió.

 
He de llogar el meu pis i el llogater em demana posar el contracte del subministrament al seu nom. És possible?

Sí. El consumidor que estigui al corrent de pagament podrà traspassar el seu contracte a un altre consumidor que n'hagi de fer ús en idèntiques condicions. El titular ho ha de posar en coneixement de l'empresa distribuïdora mitjançant una comunicació que permeti tenir constància a l'efecte d'expedició del nou contracte.

 
Durant el mes passat vaig estar de vacances i ara m'ha arribat la factura i el consum és desorbitat. Puc reclamar? Puc negar-me a abonar aquesta factura?

No és recomanable deixar de pagar la factura, ja que podria derivar en una suspensió de subministrament.

Un consum molt elevat en la factura es pot deure a múltiples variants, per la qual cosa és recomanable posar una reclamació davant la companyia distribuïdora i sol·licitar, si escau, una verificació del comptador per detectar a què s'ha degut aquest consum tan alt i posteriorment arribar a una solució al respecte.

D'altra banda, es pot sol·licitar la suspensió o fraccionament de la factura, encara que, llevat de casos concrets, això dependrà de la companyia distribuïdora.

 
En quin termini poden interrompre el subministrament si no pago la meva factura?

Depèn del tipus de contracte que es tengui. Però sigui quin sigui aquest, per fer la suspensió del subministrament per impagament, l'empresa distribuïdora no pot assenyalar com a dia per a la interrupció un dia festiu ni aquells en què, per qualsevol motiu, no hi hagi servei d'atenció al client tant comercial com tècnic a efectes de la reposició del subministrament, ni en cap vigília dels dies en què es doni alguna d'aquestes circumstàncies.

Per a més detalls, podeu consultar aquest enllaç sobre el consum elèctric o aquest sobre el de gas.

 

Vull canviar la tarifa que vaig contractar fa un any. Pot la companyia impedir-m'ho?

No. Teniu dret a canviar, un cop l'any, de tarifa. I en el cas del gas, també teniu dret a canviar de cabal diari màxim contractat.

 
Quan he de fer la revisió del gas?

Heu de fer-la cada cinc anys, i dins de l'any natural de venciment d'aquest període des de la data de posada en servei de la instal·lació o, si fos el cas, des de l'última inspecció periòdica.

Les empreses distribuïdores han de comunicar als usuaris, amb una antelació mínima de tres mesos, la necessitat d'efectuar la inspecció periòdica de les instal·lacions.

El distribuïdor ha de comunicar als usuaris, amb una antelació de tres mesos, l'obligació que a la seva instal·lació s'ha de realitzar la inspecció. La inspecció la pot realitzar o bé la mateixa empresa distribuïdora o bé qualsevol empresa instal·ladora habilitada.

Quan faci la inspecció una empresa instal·ladora de gas, ha de lliurar al consumidor una còpia del certificat d'inspecció. El cost total de la inspecció periòdica serà facturat a través de l'empresa comercialitzadora de gas al titular del contracte del punt de subministrament. Per tant, es cobrarà a la factura.

Per a més detalls, consultau aquest enllaç.

Cal tenir en compte que l'empresa distribuïdora pot interrompre el subministrament quan l'usuari no permeti al personal autoritzat l'entrada al local o habitatge, en hores hàbils o de normal relació amb l'exterior, per inspeccionar les instal·lacions o fer la lectura de comptador.

 
Com sé si la comercialitzadora que he contractat pertany al mercat lliure o és una comercialitzadora de preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) o tarifa d'últim recurs (TUR)?

En el contracte i en la factura elèctrica apareix el nom de la comercialitzadora amb la qual teniu contractat el subministrament. En cas de tractar-se de comercializadores de PVPC o TUR, ha de ser una de les següents:

 - Endesa Energia XXI, SLU

 - Iberdrola Comercialització d'Últim Recurs, SAU

 - Comercialitzadora regulada, GAS & POWER, SA

 - EDP ​​comercialitzadora d'últim recurs, SA

 - Viesgo comercialitzadora de Referència, SL

 - CHC Comercialitzador de Referència, SLU

 
Quines diferències hi ha entre tenir el subministrament contractat amb una comercialitzadora de PVPC/TUR o una comercialitzadora de mercat lliure?

Les comercialitzadores de mercat lliure solen oferir descomptes en despeses fixes i en el preu dels kW consumits, encara que poden condicionar l'obtenció d'aquests descomptes a la contractació de serveis addicionalsm, com assegurança multiassistència, assegurarnça d’impagament, serveis de manteniment, etc.

D'altra banda, subscriure un contracte de mercat lliure implica que les dues parts han de atenir-se a les clàusules del contracte signat, tant per a les tarifes aplicades com pels terminis d'alta, facturació, procediment de tall de subministrament, etc. Per aquest motiu les discrepàncies sorgides entre la companyia de mercat lliure i el consumidor tenen la consideració d'incompliment contractual.

En cas de contractar amb una comercialitzadora de PVPC o TUR, les condicions del contracte estan fixades pel Govern.

 
Hi ha un període de permanència mínima en les comercialitzadores de mercat lliure?

Determinades comercialitzadores estan incloent clàusules de permanència en els seus contractes. Per saber si estau afectat per una permanència mínima amb aquesta comercialitzadora, haureu de revisar les clàusules particulars i les generals del contracte.