Cartes de Serveis

Són documents escrits a través dels quals els centres o serveis informen públicament als ciutadans/usuaris/clients sobre els serveis que gestionen,  sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació i sobre els drets i obligacions que els assisteixen. Generalment, els treballs que les integren i permeten són nuclis de processos de millora interns. Són la base de la gestió per compromisos.

 

Cartes de Serveis publicades

Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic. Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

El Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears és una institució de l’Administració depenent de la Conselleria competent en matèria de sanitat, que té entre les seves funcions promoure la defensa dels drets i dels deures dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears.

La missió del defensor és contribuir a la millora del nivell dels serveis sanitaris públics i concertats, i defensar els drets en matèria de sanitat pública tenen els ciutadans de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de forma autònoma i independent.

 

 

Portada web girada defensor cat.jpg 

Cartell

Fullet

Text carta

 

 

Cartell

Fullet

Direcció General de Consum. Conselleria de Salut i Consum

La Direcció General de Consum és un organisme públic, que depèn de la Conselleria de Salut i Consum. La seva responsabilitat és la defensa dels consumidors, especialment en allò que fa referència a la protecció de la salut i la seguretat, a la protecció dels legítims interessos econòmics i socials, a la protecció jurídica, a la reparació dels danys i perjudicis, així com a la garantia del dret a la informació sobre productes i serveis. A l’hora, impulsa el consum responsable, conscient i crític, entre la ciutadania.

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia. Conselleria de Salut

La Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia és un organisme públic, que depèn de la Conselleria de Salut, responsable de garantir que els medicaments, productes sanitaris i altres productes farmacèutics estiguin a l'abat de tots els ciutadans amb garanties de qualitat i seguretat.

L'objectiu de garantir la qualitat, la seguretat i l'eficàcia, així com un ús responsable del medicament marca les accions de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia en sintonia amb el conjunt del Sistema Nacional de Salut, mitjançant la planificació d'un servei farmacèutic a l'abast de tots els ciutadans, amb visió de futur i en col·laboració amb tots els professionals implicats en la salut.

 

Cartell

Fullet

Portada DG Plan. girada cat.jpg

 Fullet

Direcció General de Planificació i Finançament. Conselleria de Salut i Consum

La missió de la Direcció General de Planificació i Finançament (DGPIF) és realitzar la planificació dels serveis sanitaris de la Comunitat Autònoma i assegurar-ne el finançament. Comprèn la definició i la coordinació de les prestacions sanitàries, el desenvolupament de les polítiques de garantia de l'assegurament sanitari públic, l'ordenació territorial sanitària, la planificació de les infraestructures, la promoció del desenvolupament de polítiques de qualitat en la prestació sanitària, col·laborar en el procés d'elaboració del pressupost sanitari, la realització del seguiment de la despesa sanitària, promoure la millora del finançament sanitari, garantir que els recursos econòmics s'assignen a les prioritats establertes, la gestió i coordinació dels fons específiques i la promoció de polítiques de racionalització de la despesa i de suficiència financera del Sistema Sanitari Públic de la CAIB.

Escola Balear d'Administració Pública

L’Escola Balear d’Administració Pública és un organisme autònom de caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de funció pública (actualment, la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques), que té com a missió millorar la formació i la capacitació dels empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears i gestionar la selecció, la provisió i la promoció del personal al servei de l’Administració de la nostra Comunitat Autònoma, amb la finalitat d’incrementar l’eficiència i l’eficàcia del servei públic i, d’aquesta manera, la satisfacció de la ciutadania.


Fullet

Cartell