Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

-Instrucció 7/2023, de 28 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, sobre la documentació que han d’aportar els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal d’obtenir els informes previs a l’aprovació de la taxa específica a què fa referència l’article 20.Tres.4 de la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2023

Fulla de Càlcul Annex I. Model quadres informació llocs objecte taxa específica

- Instrucció conjunta 1/2023, de la directora general de Funció Pública i del director general de Pressuposts, adreçada a les gerències dels ens del sector públic instrumental autonòmic per la qual es fixen els requisits, terminis, criteris i documentació necessària per a la tramitació i inscripció en el Registre Central de Personal del Sector Públic Instrumental de les modificacions de les relacions de llocs de treball (RLT) derivades de l'execució del que disposa el nou apartat 3.4 de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.

Fulla de Càlcul Annex I

PDF Annex I

-Instrucció conjunta 2/2022, de la directora general de Funció Pública i del director general de Pressuposts, mitjançant la qual es modifica la Instrucció conjunta 1/2022, sobre la documentació que han d'aportar els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal d'obtenir els informes previs a l'aprovació de les corresponents ofertes públiques d'ocupació ordinàries i de les relatives als processos d'estabilització.

- Instrucció conjunta 1/2022 de la directora general de Funció Pública, del director general de Pressuposts i del director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques relativa a la tramitació dels projectes temporals prevists a l'article 20 de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència.

- Instrucció conjunta 1/2022 de la directora general de Funció Pública i del director general de Pressuposts, sobre la documentació que han d’aportar els ens del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal d’obtenir els informes previs a l’aprovació de les corresponents Ofertes Públiques d’Ocupació ordinàries i de les relatives als Processos d’Estabilització.

Fulla de Càlcul Annex 1. Model quadres informació OPO ordinària 2022

Fulla de Càlcul Annex 2. Cost llocs OPO ordinària 2022

Fulla de Càlcul Annex 3. Model quadres informació OPO Processos estabilització 2022

Fulla de Càlcul Annex 4. Cost llocs OPO Estabilització 2022

-Instrucció 1/2021, de la directora general de Funció Pública, per la qual es fixen les pautes per tramitar i concedir l'excedència voluntària per raó d'estudis per al personal laboral dels ens del sector públic instrumental.

-Instrucció 2/2020 de la directora general de Funció Pública i Adminsitracions Públiques adreçada a les gerències dels ens del sector públic instrumental autonòmic per la qual es fixen les pautes a seguir per inscriure i anotar els actes en el Registre Central a tot el personal que presta serveis en el sector públic instrumental autonòmic, exclosos els organismes autònoms.

PDF Annex I. Descripció lloc treball

PDF Annex II. Sol·licitud inscripció/modificacions dades

- Instrucció 1/2020 de la directora general de Funció Pública i Administracions Públiques per la qual es dicten pautes d'actuació i es determinen els criteris generals relatius al càlcul del complement d'antiguitat del personal laboral dels ens del sector públic instrumental autonòmic en execució del que estableix la Disposició transitòria única de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.

PDF Annex I. Certificació de serveis previs.

PDF Annex II. Resolució de reconeixement de temps de serveis als efectes de còmput de triennis.

Fulla de Càlcul Annex II. Resolució de reconeixement de temps de serveis als efectes de còmput de triennis.

-Instrucció 1/2018 del director general de Funció Pública per la qual es determinen els criteris generals relatius a la confecció i modificació de la Relació de llocs de treball de personal laboral dels ens del sector públic instrumental autonòmic

-Annexos Instrucció 1/2018 del director general de Funció Pública per la qual es determinen els criteris generals relatius a la confecció i modificació de la Relació de llocs de treball de personal laboral dels ens del sector públic instrumental autonòmic en format excel

-Instrucció conjunta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques i del director general de Pressuposts i Finançament de 29 de febrer de 2016, per la qual es determina el requeriment d'autorització i d'informes previs per a la contractació de personal laboral fix i temporal dels ens que integren el sector públic autonòmic

-Instrucció conjunta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques i del director general de Pressuposts i Finançament de 29 de gener de 2016 per la qual es regula el requeriment d'informació dels nomenaments del personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears

-Instrucció 1/2016 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques sobre el procediment de petició d'informes en matèria de personal laboral dels ens que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

-Instrucció 1/2015, del Director General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels serveis, sobre direcció i supervisió centralitzada de les nòmines del personal al servei dels ens que formen el sector públic instrumental regulats en la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

-Circular 1/2015, de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques relativa a les actuacions que s'han de dur a terme envers al personal dels ens del sector públic instrumental de la CAIB per complir la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2013, i de la disposició addicional cinquena de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2015

-Instrucció de 21 de desembre de 2012 del conseller d'Administracions Públiques sobre l'adopció de mesures en relació als treballadors de les empreses de serveis contractades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i pels ens que integren el seu sector públic instrumental