Introducció

Pel que fa al personal adscrit als ens que integren el sector públic autonòmic, l'article 23 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix el règim de personal d'aquests ens amb caràcter general. Aquesta Llei també regula amb caràcter particular el personal de determinats ens que es regeix per la normativa autonòmica en matèria de funció pública, entre el qual hi ha el personal funcionari i laboral dels organismes autònoms (article 39), el personal funcionari adscrit a entitats públiques empresarials (article 44.1 b i 44.3), i el personal funcionari adscrit a consorcis (article 61.1 b) i 61.3, per la qual cosa aquest personal consta en la relació de llocs de feina de la nostra Administració.

Finalment, en relació amb el personal al servei dels organismes autònoms, s'ha de dir que l'article 3.1 de la Llei 3/2007 de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els inclou en el seu àmbit d'aplicació. Per altra banda, i atès que aquests organismes públics estan subjectes a dret administratiu, des de la Direcció General de Funció Pública es gestiona la nòmina del personal d'alta direcció que tenen adscrit els organismes autònoms esmentats.