Torna

Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears

Declaració d’informació estadística i comptable (DEC)

Els distribuïdors d’assegurances i reassegurances tenen l’obligació de presentar per mitjans electrònics a la conselleria competent en matèria de supervisió d’assegurances, la informació estadística i comptable anual (DEC) abans del 30 d’abril de l’any següent a aquell a què es refereix, d’acord amb l’article 187.2 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors, d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals, així com els articles 17, 18, 19, 20, 21 i 22 del Reial decret 287/2021, de 20 d’abril, sobre formació i remissió de la informació estadística i comptable dels distribuïdors d’assegurances i reassegurances.

Així mateix, l’article 23 de Reial decret 287/2021, de 20 d’abril, estableix que de conformitat amb el que s’estableix en els articles 192.2.r) i 192.3.h) del Reial decret llei 3/2020, la falta de remissió de la informació a què es refereixen els articles 17.3, 19.1 i 21.1 serà constitutiva d’infracció administrativa.

Per a la presentació de la informació estadística i comptable corresponent a l’exercici natural 2021, són d’aplicació els models que estableixen els articles 7 i 9 del Reial decret 764/2010, d’11 de juny, d’acord amb la disposició transitòria segona del Reial decret 287/2021, de 20 d’abril, atès que la persona titular del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital no ha aprovat mitjançant ordre nous models de remissió de la documentació estadística i comptable.

En el tràmit en seu electrònica podeu trobar els models d’informació estadística i comptable anual per a cada categoria de distribuïdor d’assegurances i reassegurances en format full de càlcul per descarregar i emplenar. Un pic l'hagueu emplenat, l'heu de guardar en format "Hoja de cálculo de Microsoft Excel (.xlsx) i l'heu d'annexar en la passa 3.

En el cas de corredors d’assegurances persona física i corredors d’assegurances persona jurídica, heu d’adjuntar el rebut pagat de l’assegurança de responsabilitat civil professional i si escau, de l’assegurança de caució de l’anualitat de la qual presentau la DEC que compleixi amb les previsions de l’article 157 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Els operadors de banca-assegurances, heu d’adjuntar, si escau, el rebut pagat de l’assegurança de responsabilitat civil relatiu a l’anualitat de la qual presentau la DEC que compleixi amb les previsions de l’article 152 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Els agents d’assegurances vinculats persona física i els agents d’assegurances vinculats persona jurídica no teniu obligació de contractar assegurança de responsabilitat civil professional ni assegurança de caució, d’acord amb els articles 142, 143 i 149 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. En els models DEC encara apareixen les caselles relatives a l'obligatorietat d’aquestes assegurances, atès que la persona titular del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital no ha aprovat mitjançant ordre nous models de remissió de la documentació estadística i comptable, però no les heu d’emplenar.

Models DEC a emplenar per categoría de distribuïdor d'assegurances i reassegurances:

DEC Agent d’assegurances vinculat persona física

DEC Agent d’assegurances vinculat persona jurídica

DEC Corredor d’assegurances persona física

DEC Corredor d’assegurances persona jurídica

DEC Operador de banca-assegurances

Procediment seu electrònica

Aquí trobareu el procediment en Seu Electrònica de presentació de la DEC (codi SIA 2844255)

Aquí trobareu les instruccions del tràmit de presentació en Seu Electrònica.

NOTA: Per realitzar el tràmit de presentació es recomana fer servir els navegadors Mozilla Firefox o Google Chrome. Altres navegadors poden donar errors a l'hora d'adjuntar la documentació.