Torna

Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears

Alta, baixa i modificació al Registre Administratiu de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears (RADAR-IB)

Informació general

Formularis

Procediment Seu Electrònica

Instruccions


La Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni és l’òrgan de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears competent per a portar el Registre Administratiu de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears en el qual s’han d’inscriure, amb caràcter previ a l’inici de les seves activitats:

  • Els mediadors d’assegurances, que es classifiquen en agents d’assegurances i corredors d’assegurances.
  • Els mediadors d’assegurances complementàries.
  • Els corredors de reassegurances.

En el cas de distribuïdors persones jurídiques també s’han d’inscriure en el Registre:

  • Els càrrecs d’administració.
  • La persona responsable de l’activitat de distribució i, si s’escau, les persones que formin part de l’òrgan de direcció́ responsable de les activitats de distribució.

Per mitjà d’aquest procediment podreu realitzar els tràmits següents amb el RADAR-IB:

  • Sol·licitud d’alta o inscripció.
  • Comunicació de modificació de dades registrals.
  • Sol·licitud de baixa.

A la seu electrònica trobareu els formularis en format PDF autoemplenable que podeu fer servir per a realitzar les sol·licituds i comunicacions al Registre. La utilització d’aquests formularis és voluntària. Us informam que es poden presentar en altres formats sempre i quan incloguin tota la informació i reuneixin tots els requisits que estableix la normativa d’aplicació, i s’identifiqui correctament el codi SIA del tràmit en seu electrònica i l’òrgan al qual van dirigits.

S’han confeccionat formularis per a les categories de mediadors d’assegurances, agents d’assegurances vinculats i corredors d’assegurances, per ser les tipologies de distribuïdors més representatives i en major presència a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En cas de necessitar d’un altre formulari que no estigui a la seva disposició en la seu electrònica, pot contactar amb el Servei de Política Financera i Assegurances en el 971 177107 i en el correu electrònic politicafinancera@tresorer.caib.es.

Formularis

Els formularis que estan disponibles són els següents:

M01. Sol·licitud d'inscripció d'agent d'assegurances vinculat, persona física o persona jurídica

M02. Sol·licitud d'inscripció de corredor d'assegurances, persona física o persona jurídica

M03. Sol·licitud de baixa de distribuïdor d'assegurances i reassegurances, persona física o persona jurídica

M04. Sol·licitud d'inscripció d'altes i baixes de contractes d'agència vinculada

M05. Declaració de socis i alts càrrecs

M06. Declaració responsable d'honorabilitat comercial i professional i d'incompatibilitats

M07. Declaració de suficiència en la cobertura de la capacitat financera

M08. Comunicació de modificacions de dades registrats

M09. Comunicació de la tramesa d'accions o participacions que doni lloc a participacions significatives

Per altra banda, es faciliten les instruccions següents com a guia per a la preparació de documents a presentar juntament amb la sol·licitud d’inscripció:

I01. Instruccions relatives al contingut mínim de la memòria a adjuntar a la sol·licitud d'inscripció d'agent d'assegurances vinculat

I02. Instruccions relatives al contingut mínim del programa d'activitats a adjuntar a la sol·licitud d'inscripció de corredor d'assegurances

Procediment seu electrònica

Aquí trobareu el procediment en Seu Electrònica del Registre Administratiu de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears (codi SIA 2083924).

Per presenstar la documentació l'heu d'anexar al procemiment esmentant d'acord amb les instruccions que trobareu a continuació.

Instruccions

A continuació s’exposen breument les instruccions sobre quins formularis s’han d’emplenar per a la realització de les diferents sol·licituds i comunicacions que es poden fer al RADAR-IB:

Sol·licitud d’inscripció

Categoria de mediador d'assegurances  Tipus Formularis a presentar
Agent d’assegurances vinculat  Persona física M01, M04, M06

Disposa de les instruccions I01 que detallen el contingut mínim de la memòria de l’article 149.3.d) del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.
Agent d’assegurances vinculat  Persona jurídica M01, M04, M05, M06

El formulari M06 l'ha d'emplenar:
-La persona responsable de l’activitat de distribució, o, si s’escau, les persones que formin part de l’òrgan de direcció responsable de l’activitat de distribució.
-Totes les persones que participin directament en la distribució d’assegurances.
-Els administradors.

Disposa de les instruccions I01 que detallen el contingut mínim de la memòria de l’article 149.3.d) del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.
Corredor d’assegurances Persona física M02, M06, M07

Disposa de les instruccions I02 que detallen el contingut mínim del programa d’activitats de l’article 157.1.b) del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.
Corredor d’assegurances Persona jurídica M02, M05, M06, M07

El formulari M06 l'ha d'emplenar:
-La persona responsable de l’activitat de distribució, o, si s’escau, les persones que formin part de l’òrgan de direcció responsable de l’activitat de distribució.
-Totes les persones que participin directament en la distribució d’assegurances.
-Els administradors.

Disposa de les instruccions I02 que detallen el contingut mínim del programa d’activitats de l’article 157.1.b) del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Comunicació de modificació de dades registrals

D’acord amb la normativa d’aplicació, els canvis en la informació facilitada en la inscripció relativa als actes subjectes a inscripció en el RADAR-IB , segons el que disposa la disposició addicional vuitena del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, s’han de notificar a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni en un termini màxim de 15 dies hàbils des de l’acord de modificació.

Categoria de mediador d'assegurances  Tipus Formulari a presentar
Agent d’assegurances vinculat  Persona física M08
Agent d’assegurances vinculat  Persona jurídica M08
Corredor d’assegurances Persona física M08
Corredor d’assegurances Persona jurídica M08

 

Altres comunicacions

Comunicació de transmissió d’accions o participacions que doni lloc a participacions significatives regulada a l’article 160 del Reial decret llei 3/2020, 4 de febrer

Categoria de mediador d'assegurances  Tipus Formularis a presentar
Corredor d’assegurances Persona jurídica M05, M06, M09

El formulari M06 s'ha d'emplenar en el cas en què la transmissió d'accions i participacions suposi canvis de:
-La persona responsable de l’activitat de distribució, o, si s’escau, les persones que formin part de l’òrgan de direcció responsable de l’activitat de distribució.
-Totes les persones que participin directament en la distribució d’assegurances.
-Els administradors.

Comunicació d’altes i baixes de contractes d’agència

Categoria de mediador d'assegurances  Tipus Formularis a presentar
Agent d’assegurances vinculat  Persona física M04
Agent d’assegurances vinculat  Persona jurídica M04

Sol·licitud de baixa

Categoria de mediador d'assegurances  Tipus Formulari a presentar
Agent d’assegurances vinculat  Persona física M03
Agent d’assegurances vinculat  Persona jurídica M03
Corredor d’assegurances Persona física M03
Corredor d’assegurances Persona jurídica M03