Torna

Gestió de la matrícula a ESO i Batxillerat

 1. Comprovació al GestIB per part del centre.

  1. Una vegada feta la matrícula de l’alumne, es pot consultar el seu historial acadèmic.
 2. Homologació Ministeri d’Educació

  1. S’han de comunicar aquests casos per correu electrònic al Servei d’Ordenació Educativa. No cal enviar cap documentació.
  2. Només afecta la matrícula de batxillerat.
  3. Per poder matricular l’alumne és imprescindible el volant del Ministeri.
  4. La matrícula està condicionada a la decisió final sobre l’homologació.
  5. En cas de no obtenir l’homologació, la matrícula de l’alumne s’ha d’esborrar.
  6. En cap cas pot tenir notes de l’avaluació final si no està confirmada l’homologació.
 3. Trasllat d’expedient del sistema educatiu espanyol

  1. S’ha de comunicar al Servei d’Ordenació Educativa i quan arribi l’historial s’ha d’enviar per correu electrònic.
  2. En aquest cas es pot matricular de forma condicionada.
  3. El centre receptor ha de sol·licitar al centre d'origen, de forma immediata, l'historial acadèmic de l'alumne.
  4. La matrícula no té caràcter definitiu fins que no arribi l'historial acadèmic.
 4. Adjudicació per part del Servei d’Escolarització.

  1. S’ha de comprovar al GestIB que el curs assignat és correcte.
  2. Si l’alumne no ha acabat cap curs d’ESO al sistema educatiu espanyol, se li assigna el curs corresponent per edat. En aquest cas, s’ha de tenir en compte si ha repetit algun curs d’educació primària.
  3. En el cas anterior, si el centre així ho considera, es pot baixar un curs.
  4. Si l’alumne ha acabat algun curs d’ESO al sistema educatiu espanyol, ha de continuar allà on ho va deixar. Si justifica adequadament al Servei d’Ordenació Educativa, haver cursat i superat un o més cursos escolars corresponents a la seva edat i de forma oficial a l’estranger es tendran en compte per avançar cursos. La família mitjançant el centre o directament, ha d’aportar aquesta documentació al Servei d’Ordenació Educativa.

 Per consultes i dubtes sobre assignació de curs contacteu amb el Servei d’Ordenació Educativa.

 Servei d’Ordenació Educativa

ordenacio@dgplacen.caib.es

Tlf:971177783