Torna

Gestió de la matrícula a ESO i Batxillerat

 1. Notes

  1. Tots els alumnes han de tenir notes de totes les matèries (incloses pendents).
  2. Les adaptacions curriculars significatives (ACIS)* només per alumnes NEE.
  3. Nota mitjana Batxillerat per alumnes ≠19 matèries s’ha de fer manual.
 1. Promoció

  1. Tots els alumnes han de tenir decisió (Ordinària i Extraordinària).
  2. Promocionar vol dir canviar a un curs superior d’ESO o Batxillerat, sigui quin sigui el motiu.
  3. Per passar de 2n PMAR a 3r de PMAR han de complir els criteris de promoció establerts.
 1. Titulació

  1. Tots els alumnes han de tenir decisió (Ordinària i Extraordinària).
  2. Els alumnes obtenen el Títol d’ESO directament. Per obtenir el títol de Batxiller s’han de pagar les taxes. En cas contrari no es té el títol de batxiller (important per PBAU i matrícula a CFGs). Alumnes amb només passaport poden obtenir títol de Batxiller.
  3. Els alumnes de 4t d’ESO que titulen a la convocatòria Ordinària no poden recuperar les matèries suspeses al setembre.
 1. Observacions generals:

  A les actes han de quedar reflectides algunes circumstàncies especials amb un text comú que us serà remés per correu electrònic en cada cas. 

  1. Equivalències d’estudis (2n i 3r ESO): Alumnes que han cursat part de l’ESO a l’estranger i se’ls ha convalidat per part de Conselleria.
  2. Alumnes que han deixat de cursar algun curs ESO i/o Batxillerat amb autorització del Servei d’Ordenació Educativa.
  3. Homologacions: Alumnes que han homologat el títol d’ESO i/o 1r de Batxillerat.
  4. Batxillerat reduït: veure punt 3.

Per consultes i dubtes podeu consultar la Resolució d'avaluació o contactar amb nosaltres.

 

Servei d’Ordenació Educativa

ordenacio@dgplacen.caib.es

Tlf:971177783