Torna

Laboratori de Salut Pública

Política de la qualitat

El Laboratori té com a Missió Fonamental donar resposta técnica a les necessitats de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut pel que fa a la realització dels assaigs necessaris sobre els aliments i aigües dins els processos d’Inspecció i Vigilancia definits legalment així com la protecció de la Salut Pública.

El Laboratori té com a fonament el compliment de les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) i la implantació de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 sobre la competència tècnica dels laboratoris d’assaig.

Sobre aquesta missió, la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut del Govern Balear estableix la següent Política de Qualitat:

 • Mantenir i millorar contínuament la Competència Técnica del Laboratori mitjançant la definició de mètodes vàlids, la participació de personal qualificat, garantint uns resultats d’assaig vàlids, la utilització de medis i equips conformes, la disposició d’unes instal•lacions adequades i l’aplicació de controls estrictes que permetin identificar àrees de millora en el desenvolupament de les activitats.
 • Actuar sempre amb responsabilitat i transparència garantint la imparcialitat, confidencialitat i compromís de satisfacció amb els clients.
 • Per tot això, la Direcció General de Salut Pública i Consum ha decidit la creació d’una unitat denominada “Laboratori de Salut Pública de Palma”, i se compromet a establir i mantenir en aquest un SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT conforme als requisits de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 que permeti acreditar els assaigs de la seva cartera de serveis amb el compromís de la millora contínua.
 • Aquesta Política de Qualitat s’aconsegueix mitjançant el compliment dels següents objectius:
 • Difondre la política de qualitat assegurant que tot el personal del laboratori la conegui, comprengui i apliqui, vigilant el seu compliment.
 • Assegurar que tot el personal tengui la competència tècnica adequada propiciant la formació interna i externa, l’entrenament necessari a través d’actualitzacions o participació en exercicis de verificació externa de la qualitat. 
 • La utilització de mètodes validats establerts sempre d’acord als requisits dels clients.
 • Qualitat dirigida a la satisfacció tant dels clients com dels requisits legals i reglamentaris.
 • Mantenir una infraestructura adequada per al desenvolupament de les activitats.
 • Mantenir una organització eficaç i eficient.
 • Protegir, preservar i conservar la seguretat dels treballadors i del medi ambient en totes les activitats.

 

Directora General de Salut Pública i Participació

Maria Antònia Font Oliver