Torna

Laboratori de Salut Pública

L'acreditació del Laboratori de Salut Pública de les Illes Balears

acreditacio.gif

El Laboratori de Salut Pública de les Illes Balears de la Direcció General de Salut Pública està acreditat per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per a la realització d'anàlisis químiques i microbiològiques de productes agroalimentaris i d'aigües, amb número

603/LE1307.

La norma internacional ISO/IEC 17025 conté tots els requisits que han de complir els laboratoris d’assaig per demostrar que disposen d’un sistema de gestió de la qualitat, són tècnicament competents i són capaços de generar resultats tècnicament vàlids.

A diferència de la certificació segons la norma ISO 9001, que és la confirmació de que el Laboratori ha establert un sistema de gestió de la qualitat conforme a certs requisits, l’acreditació segons la norma ISO/IEC 17025 confirma la competència técnica del Laboratori i garantitza la fiabilitat en els resultats dels assaigs.

Tan sols l’acreditació aporta confiança tant en la competència técnica del Laboratori per emetre resultats fiables, com en la seva capacitat per proporcionar un servei adequat i adaptat a les necessitats dels seus clients, ja que la norma ISO/IEC 17025, a més dels requisits de competència técnica exigeix que el Laboratori disposi d’un sistema de gestió de qualitat definit per la pròpia norma.
 

El procés d'acreditació

L'avaluació de la competència tècnica es duu a terme mitjançant un estudi documental i una auditoria externa per experts tècnics. 

Els laboratoris acreditats:

  •  Són organitzacions imparcials que compten amb personal amb coneixements tècnics i experiència adequats.
  • Disposen dels equips i les infraestructures adequades per desenvolupar les seves activitats.
  • Apliquen mètodes i procediments d'avaluació vàlids i adequats.
  • Utilitzen tècniques d'avaluació de la qualitat dels assaigs i asseguren la traçabilitat de les medicions.
  • Informen als seus clients dels resultats dels assaigs amb l'emissió d'informes clars i precisos.
  • Disposen d'un sistema de gestió per gestionar la seva activitat.

ENAC vigila mitjançant avaluacions periòdiques que les entitats acreditades continuen complint els requisits de l'acreditació.
 

La importància de l'acreditació

L’acreditació suposa un reconeixement internacional a la implantació d’un sistema de gestió de qualitat i la demostració de la competència tècnica del Laboratori per a la realització de les activitats incloses dins l’abast de l’acreditació i la capacitat de generar resultats tècnicament vàlids, fiables i reproduïbles. En concret, el Laboratori està acreditat per a la realització de les análisis que es detallen a l'abast de l’acreditació.

L'acreditació aporta confiança en la presa de decisions que afecten a la salut i la seguretat basades en una informació tècnicament fiable i homogènia.