Torna

Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) a les Illes Balears

20180626_logo-femp.png_1466240243.png

El Fons Europeu Marítim i de la Pesca (d’ara endavant FEMP) és el nou fons de les polítiques marítima i pesquera de la UE proposat per al període 2014-2020. Es regula mitjançant el Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i de Consell de 15 de maig de 2014.

Els principis inspiradors del FEMP són:

  • Ajudar als pescadors a la transició a la pesca sostenible.
  • Ajudar a les comunitats costaneres a diversificar les seves economies.
  • Finançar projectes per crear ocupació i millorar la qualitat de vida a les costes europees.
  • Facilitar l'accés al finançament.
     

A més, el FEMP fixa com a eix horitzontal els objectius establerts per l'estratègia Europa 2020, els quals inclouen un creixement intel·ligent, sostenible i integrador i el desenvolupament harmònic de la Unió.

El FEMP és un dels cinc fons estructurals i d'inversió europeus (d’ara en endavant FEIE) que es complementen entre si amb la finalitat de fomentar la recuperació a Europa a partir del creixement i l'ocupació. Per a les Illes Balears, el programa operatiu del FEMP que es va aprovar el 13 de novembre de 2015 suposa una contribució de la Unió Europea de 7.401.072,87 € per al període 2014-2020.

~9110169.JPG

20180626_logo-femp.png_1466240243.png