Torna

Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) a les Illes Balears

Desenvolupament local participatiu

El desenvolupament local participatiu es regula pel Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell.


Els grups d'acció locals són els instruments bàsics a través dels quals s'implementa el desenvolupament local participatiu mitjançant l'elaboració i la posada en pràctica de les estratègies de desenvolupament local participatiu (d’ara en endavant EDLP) aprovades.


Per primer cop a les Illes Balears al període 2014-2020 s’ha comptat amb grups d’acció local de pesca (d’ara en endavant GALP).

El dia 8 de març del 2017 es va signar la Resolució per la qual es va seleccionar com a grup d’acció local del sector pesquer (GALP), per a la zona d'Eivissa i Formentera, el grup d'acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera i l’Associació Leader Illa de Menorca com a GALP per a la zona de Menorca.


El 14 de setembre de 2017 es van aprovar les EDLP presentades pel dos GALP esmentats en en el punt anterior.


Aquestes estratègies pretenen fomentar el creixement econòmic, la inclusió social, la creació d'ocupació i el suport a l'ocupabilitat i la mobilitat laboral; també pretenen fomentar la diversificació de les activitats fetes en el marc de la pesca i respecte d'altres sectors de l'economia marítima. Tot plegat des d’una visió territorial i ascendent. Els actors públics i privats de cada territori han definit les accions estratègiques que s'executaran mitjançant un procés participatiu.

1. GRUPO LEADER - GAL EIVISSA-FORMENTERA.png

http://www.leadereivissaiformentera.com/

logoGDP Menorca.png

http://gdp.leadermenorca.org/


MULARES EN CARRERA 01.jpg

20180626_logo-femp.png_1466240243.png