desc_botoblanc2.png

desc_botocel3.png

desc_bototaronja3.png

 Concurs oposició extraordinari (Illes Balears)

02/octubre

- Resolució de 27 de setembre de 2023 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat els procediments selectius convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022 i per Resolució d'1 de febrer de 2023 PDF


05/setembre

- Resolució de dia 1 de setembre de 2023 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de 16 de desembre de 2022 PDF


07/agost

Resolució del director general de Personal Docent de 31 de juliol de 2023 per la qual es publica la llista única per especialitats de tots els aspirants seleccionats per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l’ingrés als cossos docents de les Illes Balears. PDF


ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ AL REGISTRE:

Termini de presentació: del 7 al 21 d'agost ambdós inclosos.


Per a l'entrega de la documentació al registre de la Conselleria d'Educació i Universitats es necessita cita prèvia.


Aquesta es pot sol·licitar a través de l'enllaç:
CITA PRÈVIA: https://citaprevia.gestorn.com/ceu


En el cas que en la Conselleria d’Educació i Universitats no hi hagi cita disponible, en el següent enllaç s'indiquen totes les oficines pròpies de la CAIB i de les d'entitats locals on també podeu registrar la documentació amb cita prèvia:
https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencia_presencial_/


- Model sol·licitud PDF

- Declaració jurada (pdf editable) PDF

- Declaració jurada d'incompatibilitat (pdf editable) PDF


31/juliol

Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació en el procés selectiu d’estabilització mitjançant el sistema de concurs oposició en el qual no hi havia plaça convocada de la seva especialitat

Una vegada finalitzat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l’ingrés als cossos docents, s’obre un termini perquè les persones aspirants que realitzaren una sol·licitud de participació en el procés selectiu en el que no hi havia plaça convocada de la seva especialitat i finalment no s’hi han presentat puguin sol·licitar el reintegrament de la taxa.

Les persones aspirants objecte d’aquesta devolució són aquelles persones admeses que presentaren la sol·licitud de participació en una especialitat diferent a la que ocupaven en el moment de realitzar la inscripció en el procés selectiu.

Termini per sol·licitar el reintegrament: des de dia 2 a 16 d’agost de 2023, ambdós inclosos.


Documentació que s’ha d’adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:

- Fotocòpia del DNI/NIE.
- Sol·licitud de participació a les proves selectives.
- Justificant de l’ingrés (Model 046).
- Declaració de veracitat de dades bancàries. PDF
- Full de serveis.

>>> Accés al tràmit


25/juliol

Procés d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2023-2024. Pàgina Web


17/juliol

AVÍS IMPORTANT

Nou termini del tràmit de barem de mèrits:

De dia 17 de juliol de 2023 de les 12:00 hores fins dia 18 de juliol de 2023 a les 12:00 hores

Per als següents tribunals afectats:

- Tribunals 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l’especialitat  590014 Llengua i literatura catalanes

- Tribunal 2 de l'especialitat 590105 Formació i orientació laboral

- Tribunal 1 de l'especialitat 595507 Dibuix artístic i color

- Tribunal 1 de l'especialitat 595508 Dibuix tècnic

- Tribunal 1 de l'especialitat 595509 Disseny d'interiors

- Tribunal 1 de l'especialitat 59510 Disseny de moda

- Tribunal 1 de l'especialitat 598001 Cuina i pastisseria

Els aspirants que no estau d'acord amb la puntuació atorgada i que heu de presentar el full d'autobarem amb el full justificatiu dels mèrits al·legats quedau convocats per a l'entrega d'aquests dia 18 de juliol de 2023 a les 14:00 hores a la sala de juntes de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitats (Carrer del Ter, 16, 1r, 07009 Palma).


06/juliol

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de juliol de 2023 mitjançant la qual s’atorga un termini extraordinari de renúncia al procés selectiu d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents a les Illes Balears, convocat per Resolució a de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 PDF

-El termini per renunciar és del 7 al 20 de juliol, ambdós inclosos.

>>> Accés al tràmit


19/juny

- Resolució de 14 de juny de 2023, per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu convocat per el procés selectiu d'estabilització PDF


12/juny

- Resolució de 2 de juny de 2023, per la qual es convoca una aspirant a l'acte de presentació i a la part A de la prova del procediment selectiu d'estabilització PDF


29/maig

- Resolució de 29 de maig de 2023, per la qual es modifica la Resolució de 12 d'abril de 2023, per la qual es fa pública la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició del procés d’estabilització PDF


25/maig

- Resolució de 22 de maig de 2023, per la qual es modifica la Resolució de 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres que han d'actuar en els procediments selectius d'estabilització PDF

- Resolució de 22 de maig de 2023, per la qual es modifica la Resolució de 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari que han d'actuar en els procediments selectius d'estabilització PDF


23/maig

- Instrucció 1/2023 de 23 de maig de 2023, relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que presta serveis efectius en centres públics docents, que participa en els procediments selectius convocats PDF


18/maig

- Resolució de 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d'actuar en els procediments selectius d'estabilització, es convoquen els presidents titulars a una sessió formativa, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se'ls convoca a l'acte de presentació i a la part A de la prova PDF


18/maig

- Resolució de 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d'actuar en els procediments selectius d'estabilització, es convoquen els presidents titulars a una sessió formativa, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se'ls convoca a l'acte de presentació i a la part A de la prova PDF


11/maig

- Criteris generals de valoració de la fase d'oposició PDF


10/maig

- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 de maig de 2023, per la qual es fa pública la llista d'aspirants admesos que han seleccionat, per a realitzar les proves selectives del concurs oposició del procés d’estabilització convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022, l'illa de Menorca PDF

- Annex 1: Llista d'aspirants admesos del cos de mestres (Menorca)

- Annex 2: Llista d'aspirants admesos dels cossos de secundària (Menorca)


10/maig

- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 de maig de 2023, per la qual es fa pública la llista d'aspirants admesos que han seleccionat, per a realitzar les proves selectives del concurs oposició del procés d'estabilització convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022, l'illa d'Eivissa-Formentera PDF

- Annex 1: Llista d'aspirants admesos del cos de mestres (Eivissa-Formentera)

- Annex 2: Llista d'aspirants admesos dels cossos de secundària (Eivissa-Formentera)


08/maig

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 8 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició provisional dels nous tribunals del cos de mestres que han d'actuar en els procediments selectius d'estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022, per a les proves selectives d'ingrés als cossos docents PDF

- Annex: Composició provisional dels nous tribunals del cos de mestres

- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 8 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició provisional dels nous tribunals dels cossos de secundària que han d’actuar en els procediments selectius d’estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022, per a les proves selectives d’ingrés als cossos docents PDF

- Annex: Composició provisional dels nous tribunals dels cosos de secundària

Tràmit d'al·legacions (obert de dia 09/05/2023 a dia 11/05/2023)


04/maig

Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de maig de 2023 per la qual s'obre un termini, des de les 00.01 hores de dia 5 de maig fins a les 8.59 hores de dia 8 de maig de 2023, perquè els aspirants admesos en el procés selectiu d'estabilització, mitjançant concurs oposició, regulat en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022, seleccionin l'illa de Menorca o d’Eivissa-Formentera per a realitzar les proves corresponents. PDF

- Ampliació del termini per a realitzar el tràmit telemàtic, fins a les 10:00 h de dia 8 de maig.


21/abril

INFORMACIÓ OPOSICIONS COSSOS DOCENTS PROCÉS SELECTIU ESTABILITZACIÓ

El termini de presentació de la unitat didàctica ha de ser del dia 1 al dia 15 de juny de 2023, ambdós inclosos. Els aspirants que no lliurin aquest document dins aquest termini s'entendrà que renuncien al procés selectiu i perdran tots els drets que se'n deriven.

La no presentació a alguna de les parts de la prova implica l'exclusió de l'aspirant del procediment.

Tots els aspirants seran convocats a l'acte de presentació i a la realització de la part A de la prova dia 18 de juny de 2023 als diferents edificis del campus de la Universitat de les Illes Balears de Mallorca.

La setmana del 19 al 23 de juny no hi haurà cap tipus d'actuació per part dels tribunals.


20/abril

Llista definitiva dels aspirants aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers PDF


18/abril

- Resolució de dia 18 d'abril de 2023, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d'actuar en els procediments selectius d'estabilització. PDF

- ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals del cos de mestres

- Resolució de dia 18 d'abril de 2023, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals dels cossos de secundària, i es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d'actuar en els procediments selectius d'estabilització. PDF

- ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals dels cossos de secundària

- Tràmit d'al·legacions (obert de dia 19/04/2023 a dia 21/04/2023)


18/abril

- Llista provisional dels aspirants aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers PDF


12/abril

Resolució de 12 d'abril de 2023, per la qual es fan públiques les llistes definitives dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició del procés selectiu d'estabilització convocat per Resolució de 16 de desembre de 2022 PDF

- Llista definitiva de participants admesos i exclosos. Editor de Text odt


12/abril

Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació

Aspirants exclosos

D’acord amb la base 4.4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l’ingrés als cossos docents (BOIB núm. 167, de 24 de novembre de 2022) s’obre un termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà que es faci pública aquesta Resolució perquè els aspirants exclosos puguin sol·licitar el reintegrament de les taxes del dret de participació.

Documentació que s'ha d'adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:

- Fotocòpia del DNI/NIE.

- Sol·licitud de participació a les proves selectives.

- Justificant de l'ingrés (Model 046).

- Declaració de veracitat de dades bancàries.PDF

El termini per sol·licitar el reintegrament de taxes és de dia 13 d'abril a 2 de maig de 2023.

<<<Tràmit telemàtic>>>

Aquest tràmit NO és pels aspirants admesos que vulguin sol·licitar el reintegrament de les taxes del dret de participació en el procés selectiu en el que no hi havia plaça convocada de la seva especialitat, el qual s’habilitarà durant el mes de juliol de 2023, una vegada s’acabi el procediment selectiu.


11/abril

 - Resolució de 11 d'abril de 2023, per la qual es nomena la comissió avaluadora de competència escrita i oral en llengua castellana. PDF


09/març

- Resolució de 9 de març de 2023, per la qual es modifica la Resolució de 20 de febrer de 2023 per la qual es fan públiques les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició  PDF

- El termini perquè les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que considerin pertinents és del 10 al 23 de març, ambdós inclosos.

<<<Accés al tràmit>>>


06/març

DEVOLUCIÓ DE LA TAXA

El tràmit per sol·licitar la devolució de la taxa en els casos d’aspirants que hagin fet la inscripció en el procés selectiu d’estabilització, mitjançant concurs oposició, en el que no hi havia plaça convocada de la seva especialitat, s’habilitarà durant el mes de juliol de 2023, una vegada s’acabi aquest procediment selectiu.


20/febrer

Resolució de 20 de febrer de 2023, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter provisional, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició del procés selectiu d'estabilització convocat per Resolució de 16 de desembre de 2022 PDF

- Llista provisional de participants admesos i exclosos Editor de Text odt

- Nota informativa per a aspirants exclosos per NDI PDF

- El termini perquè les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que considerin pertinents és del 21 de febrer al 7 de març, ambdós inclosos.

<<<Accés al tràmit>>>


02/febrer

RESULTAT DEL SORTEIG

La persona de referència a partir de la qual s'assignen els tribunals, determinada per sorteig públic, és:

Carrió Garau, Bartomeu

Els membres dels tribunals es seleccionen de la llista ordenada de tribunables segons els criteris indicats a la convocatòria i en la Resolució per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig (alfabèticament i per edat, en aquest ordre) a partir d'aquesta persona de referència.

D’acord amb el sorteig, l'assignació d’aspirants als tribunals i l'ordre d'actuació dels mateixos es farà alfabèticament a partir de la lletra P.


01/febrer

- Resolució de dia 1 de febrer de 2023 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en els procediments d'ingrés del procés selectiu d’estabilització als cossos docents a les Illes Balears PDF

- Resolució de dia 1 de febrer de 2023 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per a designar els vocals dels tribunals que han d'actuar a les proves selectives d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents de les Illes Balears PDF


10/gener

a

30/gener

- El termini de presentació de sol·licituds serà del 10 al 30 de gener de 2023, ambdós inclosos.

<<<Accés al tràmit>>>

27/desembre


-  Resolució de 16 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari i de mestres a les Illes Balears. PDF