Concurs excepcional de mèrits (Illes Balears)

15/febrer/2024

- Resolució del director general de Personal Docent i centres concertats mitjançant la qual es modifica, atesa l'estimació d'un recurs, la resolució de la directora general de Personal Docent de 4 d'abril de 2023 per la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants exclosos i admesos, amb les puntuacions definitives dels mèrits, en el procés selectiu d'estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears, convocat per resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 PDF


19/desembre

- Resolució del director general de Personal Docent de 19 de desembre de 2023 mitjançant la qual es modifica, atesa l’estimació d'un recurs, la resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juny de 2023 per la qual es fan públiques les llistes definitives d’aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears, convocat per resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 PDF


23/setembre

- Resolució de dia 21 de setembre de 2023, per la qual es modifica la Resolució de 29 de juny de 2023 mitjançant la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents a les Illes Balears PDF


02/setembre

- Resolució de dia 29 d'agost de 2023, per la qual es modifica la Resolució de 29 de juny de 2023 mitjançant la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents a les Illes Balears PDF


13/juliol

- Adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 Pàgina Web


06/juliol

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de juliol de 2023 mitjançant la qual s’atorga un termini extraordinari de renúncia al procés selectiu d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents a les Illes Balears, convocat per Resolució a de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 PDF

-El termini per renunciar és del 7 al 20 de juliol, ambdós inclosos.

>>> Accés al tràmit


04/juliol

- Resolució de 29 de juny de 2023 mitjançant la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents a les Illes Balears PDF

- El termini per lliurar la documentació que resta pendent i per seleccionar el cos actiu és del 5 al 20 de juliol, ambdós inclosos.

>>> Accés al tràmit


03/juliol

- Resolució de 3 de juliol de 2023 per la qual es modifica, atesa l'estimació de recursos, la resolució de 4 d'abril de 2023 per la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants exclosos i admesos, amb les puntuacions definitives dels mèrits, en el procés selectiu d'estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents PDF

Annex 1 - Nova llista definitiva d'aspirants admesos PDF

- Annex 2 - Nova llista definitiva d'aspirants exclosos PDF


15/juny

Resolució de 15 de juny de 2023 per la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d'estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits. PDF

- ANNEX: Llista definitiva d’aspirants seleccionats per a cada cos i especialitat, amb indicació del torn PDF

- El termini per a selecció d'especialitat i/o renúncies és del 19 al 22 de juny de 2023, ambdós inclosos:

>>> Accés al tràmit

- Resolució de 15 de juny de 2023 per la qual es convoca, per al curs 2023-2024, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis i per als funcionaris docents en pràctiques a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions. PDF


13/juny

- Resolució de correcció d'error material advertit en la publicació de la Resolució de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents PDF


29/maig

- Publicació de la llista provisional d'aspirants seleccionats per a cada cos i especialitat PDF

- ANNEX: Llista provisional d’aspirants seleccionats per a cada cos i especialitat, amb indicació del torn PDF

- Termini per a reclamació d'errors (del 30 de maig a l'1 de juny de 2023, ambdós inclosos)

>>> Accés al tràmit

- Termini per a renúncies (del 30 de maig al 5 de juny de 2023, ambdós inclosos)

>>> Accés al tràmit

- Consulta pàgina web MEFP Pàgina Web


12/maig

Publicació del barem definitiu ordenat del Concurs de Mèrits, per Cos especialitat, torn d'ingrés i, si és el cas, idioma Pàgina Web


- Resolució del director general de Personal Docent mitjançant la qual es modifica, atesa l'estimació d'un recurs, la resolució de la directora general de Personal Docent de 4 d'abril de 2023 per la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants exclosos i admesos, amb les puntuacions definitives dels mèrits PDF


09/maig

- Resolució de la directora general de Personal Docent mitjançant la qual es modifica, atesa l'estimació de recursos, la resolució de 4 d'abril de 2023 per la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants exclosos i admesos en el procés selectiu d'estabilització. PDF

- Accés al portal individual d'estabilització Pàgina Web

- Annex 1 - Nova llista definitiva d'aspirants admesos PDF

- Annex 2 - Nova llista definitiva d'aspirants exclosos PDF


04/abril

- Publicació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en el procediment PDF

- Accés al portal individual d'estabilització Pàgina Web

- Annex 1 - Llista definitiva d'aspirants admesos PDF

- Annex 2 - Llista definitiva d'aspirants exclosos PDF

- Annex 3 - Llista de causes d'exclusió PDF


04/abril

Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació

Aspirants exclosos

D'acord amb la base tretzena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents (BOIB núm. 147, de 15 de novembre de 2022) s'obre un termini de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà que es faci pública aquesta Resolució perquè els aspirants exclosos puguin sol·licitar el reintegrament de les taxes del dret de participació.

Documentació que s'ha d'adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:

- Fotocòpia del DNI/NIE.

- Sol·licitud de participació a les proves selectives.

- Justificant de l'ingrés (Model 046).

- Declaració de veracitat de dades bancàries.PDF

El termini per sol·licitar el reintegrament de taxes és de dia 5 a 24 d'abril de 2023.

<<<Tràmit telemàtic>>>


15/març

a

28/març

Publicació de la llista de nous aspirants admesos, amb la puntuació provisional dels mèrits, i termini de reclamacions (Base 6.3 - Resolució 9683 - Núm. 147 15 de novembre de 2022) PDF
Relació d'aspirants que el 16 de febrer varen resultar exclosos (publicats a l'annex 2) i que han esmenat la causa d'exclusió en període de reclamacions

- Annex 1 - Llista provisional de nous aspirants admesos PDF

- Termini de reclamacions a la puntuació provisional assignada

<<< Tràmit telemàtic >>>

cal presentar una reclamació per cada una de les especialitats sol·licitades


06/març

Resolució de la directora general de Personal Docent de correcció d'error material advertit en la publicació de la Resolució de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents PDF


15/febrer

Publicació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procediment PDF

- Accés al portal individual d'estabilització Pàgina Web


16/febrer

a

02/març

- Annex 1 - Llista provisional d'aspirants admesos PDF

- Termini de reclamacions a la puntuació provisional assignada

<<< Tràmit telemàtic >>>

cal presentar una reclamació per cada una de les especialitats sol·licitades


16/febrer

a

02/març

- Annex 2 - Llista provisional d'aspirants exclosos PDF

- Annex 3 - Llista de causes d'exclusió PDF

- Termini per poder esmenar la causa d’exclusió i aportar documents que acreditin el compliment dels requisits exigits

<<< Tràmit Telemàtic >>>

cal presentar una reclamació per cada una de les especialitats sol·licitades


21/novembre

a

21/desembre

- El termini de presentació de sol·licituds serà del 21 de novembre (a les 09:00h) fins al 21 de desembre de 2022 (a les 23:59h):

<<<Tràmit telemàtic>>> 

- Us recomanem no utilitzeu caràcters especials ( \ / : * ? " ' < > | ) o vocals accentuades en els noms dels fitxers adjunts 

- Preguntes més freqüents del concurs de mèrits PDF


07/desembre

- Resolució de 2 de desembre de 2022, per la qual es fa pública la composició definitiva del tribunal que ha d'actuar en el procediment selectiu convocat. PDF


28/novembre

- Resolució de dia 28 de novembre de 2022, per la qual es fa pública la composició provisional del tribunal que ha d'actuar en el procediment selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents. PDF

- El termini de reclamacions és de dia 29 de novembre a l'1 de desembre (ambdós inclosos).

<<<Accés al tràmit>>>


23/novembre

- Resolució de 23 de novembre de 2022 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per a designar els vocals del tribunal que ha d'actuar en el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits. PDF


17/novembre

- Portal individual del concurs extraordinari de mèrits Pàgina Web


15/novembre

- Resolució de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears PDF


15/novembre

- Informació general sobre la convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal. Convocatòries de les CC.AA. subjectes a l'Acord de la Conferència sectorial d'Educació i normativa general (web del Ministeri d'Educació i Formació Professional)