PREUS PER UTILITZACIÓ DEL CTEIB:

 ES REGEIXEN PEL  DECRET DE PREUS PÚBLICS, EL PODEU CONSULTAR AL SEGÜENT ENLLAÇ:

Decret 2/2019, de 18 de gener, pel qual es regulen els preus públics pel que fa a l’ús dels serveis i de les instal·lacions del Poliesportiu Prínceps d’Espanya

FITXES D'INSCRIPCIÓ EN FUNCIÓ DEL TIPUS D'ÚSUARI , LA QUAL S'HA DE PRESENTAR EMPLENADA A LA RECEPCIÓ DEL CTEIB I EN AQUEST MOMENT S'EMETRÀ LA TARGETA D'ABONAMENT AMB LA FOTOGRAFÍA CORRESPONENT:

NOTA important:  a partir de dia 10 d efebrer de 2021 no es podran donar d'alta nous usuaris al CTEIB que NO estiguin federats a alguna de les federacions autonòmica o estatal, si bé es mantenen els abonaments dels usuaris no federats que estiguessin donats d'alta amb anterioritat  al 10 de febrer de 2021, sempre que es compleixin les condicions que gaudia en el moment d'abonar-se i la renovació es faci en el termini màxim de 30 dies comptadors a partir de la data de finalització de l'abonament; mirau la notícia aqui: http://www.caib.es/sites/cteib/ca/darreres_noticies/?campa=yes

a) USUARIS FEDERATS ( NOMÉS ES PERMETRÀ L'ACCÈS A L'ESPAI ESPORTIU QUE ESTIGUI RELACIONAT AMB LA FEDERACIÓ A LA QUAL ESTÀ ADSCRIT)FITXA

B)USUARIS  PROGRAMES DE TECNIFICACIÓ - SEGUIMENT I ESPORTISTA ALT NIVELL FITXA

C) ALUMNES TAFAD FITXA

D) USUARIS ESCOLES ATLETISME, LLUITA I GIMNÀSTICA MENORS DE 16 ANYS FITXA

PER FER ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ

Es pot realitzar el pagament mitjançant:

-targeta de crèdit en el moment d'abonar-se, de 8:00 a 22:00 hores

- En cas de  NO tenir targeta de crèdit, haureu de possar-vos en contacte amb els oficines del CTEIB (971176070 en horari de 9:00 a 14:00 hores), o via email (reservescteib@esports.caib.es)   perque us emetin el model  Helium amb el qual podreu anar a fer el pagament al banc; una vegada fet el pagament haureu d'entregar còpia del justificant de pagament a control d'accessos per tal que s'emeti la targeta d'abonament

Editor de Textpreus publics resum.odt

            

 

** Per la tramitació de qualsevol abonament s'ha de  presentar del DNI. En cas que pugui gaudir d'altres descomptes acreditar-ho amb la presentació dels justificants oportuns.